04m.jpg
powered_by.png, 1 kB

Strona główna
Kim byli Żołnierze Wyklęci? Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Autor: dr Tomasz Łabuszewski, IPN   
1 marca Narodowym Dniem Pamięci

„Żołnierzy Wyklętych”


Polskie powojenne podziemne państwo

 niepodległościowe

" Żołnierze wyklęci"

1. Czym było powojenne podziemie niepodległościowe?
Powojenne podziemie niepodległościowe stanowiło prostą kontynuację
działalności niepodległościowej z okresu okupacji niemieckiej, będąc na
-
turalną konsekwencją wyborów dokonywanych na początku wojny przez

dziesiątki tysięcy konspiratorów. Było też pierwszym odruchem samoobro
-
ny społeczeństwa polskiego przeciwko siłą narzuconej przez sowietów – ko
-
munistycznej władzy.

2. Ilu było „Żołnierzy Wyklętych”?

Powojenne podziemie niepodległościowe aż do powstania NSZZ „Solidar
-
ność” było przykładem najliczniejszej formy oporu Polaków wobec komuni
-
stycznej władzy. Przez jego szeregi przewinęło się ponad 250–300 tys. ludzi

(z tego kilkadziesiąt tysięcy w oddziałach zbrojnych), nie licząc współpra
-
cowników i sympatyków, a także około 20 tys. w szeregach konspiracji mło
-
dzieżowych.

3. Z jakich środowisk się wywodzili?
Polskie podziemie niepodległościowe było emanacją dążeń niepodległościo
-
wych społeczeństwa polskiego wyrażaną na przekór wybitnie niekorzyst
-
nej sytuacji geopolitycznej. Uczestniczyli w nim przedstawiciele wszystkich

grup społecznych i zawodowych (inteligencja, robotnicy i chłopi), partii po
-
litycznych (od socjalistów z Polskiej Partii Socjalistycznej po członków obo
-
zu narodowego), młodzież oraz ci wszyscy, dla których podstawowym impe
-
ratywem działania była gotowość walki o wolną Polskę.

Polskie powojenne podziemie niepodległościowe

Żołnierze Wyklęci”
4. Jak długo trwał opór?
Polskie podziemie niepodległościowe jako zjawisko masowe istniało do wios
-
ny 1947 r. Data ta nie oznaczała jednak jego definitywnego końca, podobnie

jak nie zamykał go ani polski czerwiec i październik 1956, ani też marzec

1968, grudzień 1970, czy sierpień 1980. Historia „Żołnierzy Wyklętych” to
-
czyła się swoim własnym rytmem. Symbolicznym końcem zbrojnego oporu

była śmierć Józefa Franczaka „Lalka”, zabitego przez ZOMO 21 październi
-
ka 1963 r. Także i ona nie zamykała jednak ostatecznie dziejów konspiracji

powojennej. Do końca PRL-u w całym kraju ukrywało się pod fałszywymi

nazwiskami wielu żołnierzy podziemia. Ścigani aż do 1989 r. przez SB trwali

oni w konspiracji – tej jednostkowej – wewnętrznej – z dala od rodzin, z któ
-
rymi nie dane było im się spotkać przez kilkadziesiąt lat.

5. Czy to było powstanie antykomunistyczne?

Polskie podziemie niepodległościowe – z racji skali, zasięgu, trwałości oraz

czynnika inicjującego – jakim była agresja obcego państwa, tj. ZSRR – wpi
-
suje się w naturalny sposób w polską tradycję insurekcyjną – jako powojen
-
ne powstanie antykomunistyczne. Jego geografia w dość dokładny sposób

pokrywa się z mapą inicjatyw powstańczych z 1863 r., będąc potwierdze
-
niem przywiązania do tradycji niepodległościowych społeczności lokalnych

np. Podlasia, Mazowsza, Kresów.

6. Co udało się zyskać dzięki walce „Wyklętych”?

Powojenne podziemie niepodległościowe było z pewnością głównym prze
-
ciwnikiem władz komunistycznych w pierwszych powojennych latach. To

między innymi za jego sprawą kolejne sekwencje wprowadzania w Polsce

nowego komunistycznego ładu przesunięte zostały o kilka lat, a w konse
-
kwencji śmierci Stalina – ostatecznie zaniechane. To między innymi z powo
-
du konieczności złamania najpierw zbrojnego oporu kolektywizacja w Pol
-
sce rozpoczęła się dopiero po 1948 r., a zdecydowana rozprawa z Kościołem

katolickim przesunięta zaś została dopiero na początek lat 50.

7. Jaką ofiarę ponieśli „Wyklęci”?
Zbiorowość „Żołnierzy Wyklętych” zapłaciła za przywiązanie do tra-
dycji niepodległościowej cenę najwyższą spośród wszystkich grup, śro
-
dowisk walczących o wolną demokratyczną Polskę. To ponad 5 tys. osób

skazanych przez sądy wojskowe na kary śmierci, ponad 21 tys. zmarłych

i zamordowanych w więzieniach (w tym większość to członkowie konspi
-
racji). To bliżej nieznana liczba zabitych w trakcie tysięcy pacyfikacji ciąg
-
nących się przez pierwsze 10 powojennych lat, zamordowanych bez sądu

w siedzibach urzędów bezpieczeństwa (około 20 tys.). To ponad 250 tys.

osób skazanych na kary więzienia z powodów politycznych, kilkaset tysięcy

dalszych zrujnowanych zdrowotnie, ekonomicznie, skazanych na bycie oby
-
watelami II kategorii w PRL.

8. Dlaczego ustanowiono Narodowy Dzień Pamięci

„Żołnierzy Wyklętych”?

Ustanowienie w 2011 r. 1 marca Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy

Wyklętych” stanowi potwierdzenie przez wolną, demokratyczną Rzeczpo
-
spolitą roli, jaką odegrali oni na drodze do odzyskania przez Polskę nie
-
podległości. Wybór tej daty – związanej z 60. rocznicą zamordowania przez

komunistyczny aparat bezpieczeństwa członków IV Zarządu Głównego

Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość – jest także symbolicznym aktem uho
-
norowania najwyższej ofiary złożonej przez dziesiątki tysięcy żołnierzy pod
-
ziemia powojennego w trakcie pierwszej komunistycznej dekady.


dr Tomasz Łabuszewski, IPN

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Imieniny

29 Marca 2023
Środa
Imieniny obchodzą:
Cyryl, Czcirad,
Eustachy,
Eustachiusz, Ostap,
Wiktoryn
Do końca roku zostało 278 dni.

Programy tv

Gościmy

Odwiedza nas 1 gość

Informacja

Strona ruszyła dnia
10-06-2008
Strona działa już
5405 dni.

© 2023 gorawino.net :: Joomla! i J!+AL jest Wolnym Oprogramowaniem wydanym na licencji GNU/GPL.