Nasze wnioski zosta?y zaakceptowane!
Autor: Tadeusz Dach   

W ?rod?, 1 kwietnia 2015 r. w Biurze Rady i Zarz?du Powiatu odby?o si? posiedzenia zespo?u zadaniowego do spraw rozpatrywania wniosków z zakresu zarz?dzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych, któremu przewodniczy? Starosta Ko?obrzeski Tomasz Tamborski.

Jak dotychczas nie widzieli?my wniosków tam z?o?onych przez mieszka?ców Gminy Ryma?. Zespó? ten dzia?a przez ca?y rok, a raz na kwarta? ocenia z?o?one wnioski.

Pod koniec listopada portal internetowy gorawino.net z?o?y? dwa wnioski do tego zespo?u. Wnioski dotyczy?y spraw zwi?zanych z tematami, które wcze?niej opisywali?my na naszych stronach:

- Wniosek w sprawie oznakowania odcinka drogi 3314Z Gorawino – Drozdowo znakami A-24, w celu poprawy bezpiecze?stwa rowerzystów (dot. umieszczenia znaku „uwaga rowerzy?ci”).

- Wniosek dotycz?cy wyznaczenia przej?cia dla pieszych w miejscowo?ci Ryma? przez drog? krajow? nr 6 (dot. przej?cia w centrum Rymania mi?dzy istniej?cym parkingiem, a sklepami, aptek? i bankiem).

  obrady _zesp_starostwa.jpg

Obrady zespo?u

 

Przypomnijmy, ?e o tych wnioskach dyskutowali?my równie? podczas „Debaty na temat bezpiecze?stwa”, jaka odby?a si? w grudniu 2014  roku, w Klubie Seniora w Rymaniu z udzia?em Komendanta Wojewódzkiego Policji.

 

Powy?sze wnioski, z?o?one przez nas, zyska?y akceptacj? obraduj?cego zespo?u, a w stosunku do wniosku drugiego,  zespó? prze?le pro?b? o realizacj? do GDDKiA.

Na swojej stronie internetowej,  Starosta Ko?obrzeski Tomasz Tamborski, dzi?kuje mieszka?com i wszystkim zainteresowanym za wnioski, opinie oraz propozycje usprawnie? i jednocze?nie przypomina, ?e ca?y czas funkcjonuje adres mailowy: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć , na który mo?na wysy?a? swoje propozycje.

 

Zdj?cie ze strony Starostwa Powiatowego: http://powiat.kolobrzeg.pl