Jezioro Popiel (Studnica)
Autor: Tadeusz Dach   

            

                Jest lato, czasami nawet upa?, pi?kny okres, aby pojecha? nad wod?. Wybra?em si? nad jezioro Studnic? (Zofiank?) i cho? miejscowi okre?laj? je jako Popiel, to faktyczna nazwa jest ta pierwsza. Jezioro jest przepi?kne. Usytuowane w?ród lasów, daleko od miejscowo?ci i  pól uprawnych, jest jeziorem stosunkowo czystym.

Jezioro Studnica (Popiel, Zofiówka)
Jezioro Studnica (Popiel, Zofiówka)
 

           

 

                Kto? kiedy? zada? mi pytanie, dlaczego droga prowadz?ca przez las jest wy?o?ona kostk? brukow?? Mo?e nie wszyscy wiedz?, ?e w czasie w II wojny ?wiatowej na tym terenie znajdowa?o si? lotnisko niemieckie typu polowego. W lesie, dzi? jeszcze, widoczne s? pozosta?o?ci zabudowa? lotniskowych. Obecnie teren ten jest zalesiony, ale sze??dziesi?t lat temu by? to teren bez lasów, a wysokie drzewa znajdowa?y si? dopiero w rejonie jeziora. W 1946 roku na lotnisku tym by? mój ojciec, mieszkaj?cy wówczas w pobliskim Rymaniu. Chodzi? tam z czystej ciekawo?ci jak wielu jego kolegów. By?y jeszcze zabudowania, sta?o kilka rozbitych samolotów D?bdwusilnikowych, z których mi?dzy innymi wykr?ca? jaki? ?ruby i inne elementy przydatne w gospodarstwie. Wsz?dzie wtedy byli te? ?o?nierze rosyjscy.

               Dzi? je?dzimy tam na grzyby, których jesieni? nie brakuje. Jad?c dalej przez las doje?d?amy do pomnika przyrody, 600-letniego d?bu „Bogus?aw”. Jest on troch? zas?oni?ty innymi niedu?ymi drzewami, ale stoj?ca przy nim tablica jasno okre?la jego miejsce. Drzewo jest imponuj?ce. Warto przy nim cho? przez chwil? si? zatrzyma?. Od tego miejsca do jeziora Popiel  (Studnica, Zofianka) jest ju? bardzo blisko.  Doje?d?aj?c do jeziora widzimy mi?dzy drzewami obozowisko. To kamping prowadzony od kilku lat przez dzier?awc? tego terenu pana Piotra Sadowskiego z pobliskiego Skrzyd?owa. Kamping sprawia do?? korzystne wra?enie. Przede wszystkim jest czysto, wsz?dzie widoczne s? kosze na ?mieci. Pla?a, co prawda nie jest zbyt du?a, ale na lokalne potrzeby gminy Ryma? chyba wystarczaj?ca. Teren zape?nia si? g?ównie w okresie weekendów (jest miejsce na ok. 85 namiotów), ale i wci?gu ca?ego tygodnia równie? jest zawsze troch? ch?tnych do biwakowania. Przy pla?y znajduje si? kilka betonowych kr?gów, w których mo?na rozpala? ogniska. Dost?pna jest woda z dwóch ?róde?ek, zdatna do u?ywania, która jak twierdzi pan Piotr, by?a przez niego oddana do badania pod wzgl?dem mo?liwo?ci do spo?ycia.

K?pielisko jest niestrze?one, o czym informuje stosowna tablica. W ostatnich latach nie by?o przypadków utoni?? podczas sezonu letniego. S? równie? rozbudowane pomosty, w których nie spotyka si? wyrwanych desek, co niestety wcze?niej si? zdarza?o. Dzier?awca tego terenu, pan Piotr,  dysponuje równie? kilkoma domkami , które mo?na od niego wynaj??. Jest to pi?kne miejsce na sp?dzenie wolnego czasu na ?onie natury. Jezioro jest czyste, dooko?a biegnie wygodna droga sk?aniaj?ca do spacerów wokó? jeziora. Wokó? jeziora jest sporo ró?nych pomostów zbudowanych przez w?dkarzy. Niestety poza terenem kampingu, w wielu miejscach s? widoczne ?lady pobytu(?mieci!) pozostawione przez przyjezdnych w?dkarzy.

Jezioro Studnica (Popiel, Zofiówka)
Jezioro Studnica (Popiel, Zofiówka)

Najwa?niejsze pytanie - czy s? tam ryby? Tak, ryb nie brakuje. Pewnie , ?e w?dkarze je raz ?api?,  innymi razy z?apa? nic nie mog?, jak wsz?dzie . Uzale?nione jest to od wielu czynników jak pogoda, stosowane przyn?ty i zan?ty, w ko?cu chyba najwa?niejsze s? te? umiej?tno?ci w?dkarza. Mnie si? uda?o „cos„ z?apa?. Pod wzgl?dem w?dkarskim pi?knie jezioro opisa? w swoim artykule Jezioro Zofianka - Studnica , jeden z bardziej znanych w?dkarzy, pan Marian Paruzel w „Wiadomo?ciach w?dkarskich” z 11 sierpnia 2008 roku do przeczytania , którego serdecznie zach?cam. Wypada jeszcze na zako?czenie przytoczy? za cytowanym artyku?em :

cyt: ” Dzier?awc? i u?ytkownikiem jeziora jest Zak?ad Rybacki Mielno. Zezwolenia na w?dkowanie mo?na naby? w siedzibie Gospodarstwo w Mielnie przy ul. Boles?awa Chrobrego tel. (0 94) 318-90-54 albo op?aci? na specjalnym blankiecie dost?pnym w urz?dach pocztowych w Ko?obrzegu i okolicy. Op?aty za w?dkowanie: za 3 kolejne dni z brzegu – 9 z?, z ?odzi – 15 z?. Ca?y sezon z brzegu – 30 z?, a ca?y sezon z ?odzi – 50 z?. Jak widzimy, ceny nie s? wygórowane.”

Ko?cz?c , moge tylko stwierdzi?, ?e warto tam pojecha?. Bywa?em nad tym jeziorem wiele lat temu, ale nadal ono mnie pociaga i ch?tnie tam je?d??. Zobacz te? zdj?cia jeziora w galerii zdj?? .

 

Zdj?cia Tadeusz Dach