Trasa S6 coraz bli?ej
Redaktor: Administrator   

W dniu 3 czerwca 2015 roku zosta?y wys?ane zaproszenia do sk?adania ofert cenowych na zaprojektowanie i budow? odcinka Ko?obrzeg Zachód – Ustronie Morskie drogi S6. W dniach odpowiednio 19 i 20 maja zaproszenia zosta?y wys?ane dla odcinków P?oty – Kie?pino i Kie?pino – Ko?obrzeg Zachód. W kwietniu zaproszenia wys?ano dla pierwszych 3 odcinków. Tym samym post?powania przetargowe dla wszystkich 6 odcinków drogi ekspresowej S6 mi?dzy Goleniowem, a Koszalinem o ??cznej d?ugo?ci 116,7 km wesz?y w ko?cowy etap. W dniu 22 czerwca powinno nast?pi? otwarcie ofert cenowych na pierwszy odcinek S6 Goleniów – Nowogard. Wybrani w przetargach wykonawcy b?d? mieli od 34 do 37 miesi?cy na zaprojektowanie i wybudowanie drogi (w tym 15 miesi?cy na prace projektowe i uzyskanie decyzji ZRID).

s6.jpg

Odcinek Ko?obrzeg Zachód - Ustronie Morskie drogi S6 b?dzie mia? d?ugo?? 14,7 kilometrów. W ramach tego odcinka zostan? wybudowane dwa w?z?y drogowe – Ko?obrzeg Wschód i Ustronie Morskie. Oprócz g?ównego ci?gu drogi ekspresowej S6 powstanie równie? etap IIIA obwodnicy Ko?obrzegu w ci?gu drogi krajowej nr 11, który skomunikuje drog? S6 z ko?obrzeskim portem.

  S6 Goleniów – Koszalin odcinki projektuj i buduj.

 

Informacja:  http://www.gddkia.gov.pl