B?dzie internet ?
Redaktor: Administrator   

Image

Dzi? zacytujemy artyku?, opublikowany w „Gazecie Ko?obrzeskiej” z dnia 14 listopada 2008r, którego autor podpisuje si? inicja?ami „ED”:

„Urz?d Komunikacji Elektronicznej tworzy map? bia?ych plam – miejsc , w których mieszka?cy maja problem z dost?pem do telefonów stacjonarnych i Internetu. Do tej pory  najwi?cej zg?osze? do UKE przes?ali mieszka?cy Gorawina.

              

Ich pro?by o pod??czenie Internetu kierowane do TP S.A. kwitowane by?y krótko: brak mo?liwo?ci technicznych. Równie? operatorzy sieci bezprzewodowych odmawiali. Mieszka?cy Gorawina maj? nadziej?, ?e akcja UKE spowoduje, ?e znajdzie si? firma, dzi?ki której  b?d? mieli dost?p do Internetu. Do tej pory do UKE wp?yn??o oko?o 20 zg?osze? o bia?ych plamach  w Gorawinie. S? te? zg?oszenia  z leszczyna, Drozdowa, Rymania i D?bogardu.

                Kto ma problem z dost?pem do Internetu, mo?e wype?ni? ankiet? zamieszczon? na stronie UKE lub zg?osi? to telefonicznie pod numerem 0801 900 853 albo 022 53 49 174.

                Z mapy bia?ych plam b?d? mogli skorzysta? operatorzy zainteresowani uruchomieniem sieci w danych regionach. UKE og?osi? ju? przetarg na cz?stotliwo?ci dla bezprzewodowych sieci szerokopasmowych w gminach Dygowo, Go?cino, Ryma?, Siemy?l, Ko?obrzeg i Ustronie Morskie.    ED”

                Jakie p?yn? z tego wnioski dla nas? Po pierwsze taki, ze nasza akcja z po?owy wrze?nia, odno?nie wysy?ania swoich g?osów do UKE da?a okre?lony efekt (chocia? wynik 20 wys?anych g?osów oczywi?cie nas nie satysfakcjonuje). Po drugie zostali?my gdzie? tam zauwa?eni i nasze potrzeby odno?nie internetu równie?. Po trzecie, aby wzmocni? nasz? si?? g?osu, ponownie namawiamy do wype?nienia ankiety.

                Wracaj?c do sprawy ewentualnego terminu instalacji internetu w Gorawinie, wcale nie wynika z powy?szego, ?e b?dzie on szybko.

W ostatnim okresie czasu, coraz wi?cej jest w tzw. „informacji szeptanej”, ?e do ko?ca roku b?dzie w Gorawinie neostrada tp.  Pewnie wielu z nas by chcia?o, aby sta?o si? to jak najszybciej.  Po sprawdzeniu tych informacji, mo?emy stwierdzi?, ?e co? si? w tym zakresie dzieje. Wiemy, ?e trwaj? prace przygotowawcze zwi?zane z nasz? miejscowo?ci? w celu zainstalowania neostrady tp. Niestety, wszystkie osoby z bran?y telekomunikacji nabra?y wody w usta i nikt nie chce powiedzie? o konkretnym terminie uruchomienia tej us?ugi.

B?d?my wi?c cierpliwi i dobrej my?li, bo mo?e kto? nam sprawi pi?kny prezent na okres ?wi?teczny…