Zabawa karnawa?owa dla dzieci
Redaktor: Administrator   

Wniedziel? 31 stycznia 2016 r, w sali wiejskiej w Gorawinie, odby?a si? zabawa karnawa?owa dla dzieci. Zorganizowana zosta?a wspólnie przez: Rad? So?eck?, Ochotnicz? Stra? Po?arn?, Ko?o Gospody? Wiejskich oraz Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Gorawino. Nad ca?o?ci? imprezy czuwa? so?tys Gorawina Jan Pastuch.  

Zabawa rozpocz??a si? przedstawieniem kukie?kowym pt. O wilku i siedmiu ko?l?tkach. To pi?kna ba?? ludowa spisana i opublikowana przez braci Grimm w 1812 roku. Wyst?puj?cymi aktorami byli cz?onkowie Klubu Seniora „Pod Anio?ami”. Zaznaczy? nale?y, ?e seniorzy sami wykonali kukie?ki ko?l?t (pod kierunkiem instruktorów z Teatru Lalek ze Szczecina), sami te? przygotowali dekoracje. Przedstawienie bardzo podoba?o si? dzieciom, a na zako?czenie dzieci mog?y z bliska zobaczy? ko?l?tka oraz ich dotkn??. Najbardziej jednak podoba? si? wszystkim wilk, cho? podczas przedstawienia budzi? groz?. I szkoda mo?e tylko, ?e du?o dzieci z rodzicami przysz?o ju? po zako?czeniu przedstawienia…
DSC05248.JPG

              Na zabaw? przysz?o mnóstwo dzieci oraz spora grupa rodziców. Wi?kszo?? dzieci by?a pi?knie przebrana w stroje karnawa?owe. Wszyscy bawili si? wspaniale w oczekiwaniu na przyj?cie Miko?aja. Organizowane konkursy dla dzieci by?y profesjonalnie przygotowane, a dzieci ch?tnie bra?y w nich udzia?. Nie zabrak?o drobnych nagród i upominków dla najlepszych. Wy?oniono króla i królow? balu oraz wybrano najpi?kniejsze stroje karnawa?owe.

      Jednak najwa?niejszym elementem ca?ej imprezy karnawa?owej by? ?w. Miko?aj, a by?o ich nawet dwóch. Przyjecha? ze swoimi pomocnikami na wspania?ych, czerwonych saniach ci?gni?tych przez dwóch stra?aków z OSP. Kulminacyjnym punktem by?o rozdawanie prezentów. Organizatorzy zabawy przygotowali ponad 100 paczek!

Ca?o?? zabawy by?a dobrze zorganizowana. Nie zabrak?o w bufecie napojów, wspania?ych ciast upieczonych przez panie z KGW oraz tak lubianych przez dzieci frytek.
Nie zabrak?o sponsorów, którzy przekazali pieni?dze m.in. na zakup paczek. Wymie?my ich wszystkich: Rada So?ecka, Ko?o Gospody? Wiejskich,  OSP Gorawino,  LUKS "Gorawi?ski Grot", Firma Produkcyjno-Handlowa "Kartonik" z Gorawina, Urz?d Gminy Ryma?, Boles?aw Stria, Krzysztof Sielicki, Zbigniew Piasecki,  Zbigniew Pastuch, Wies?awa Karpecka,  Anna i Tomasz Klepuszewscy,  Maria Jakubowska, Edward Zakrzewski „?wiat okien Ko?obrzeg”, Buczek i Szostak -Piekarnia Go?cino oraz Pawe? i Franciszek Makarewicz – Piekarnia Ryma?. W imieniu dzieci, organizatorów oraz rodziców wyra?amy im serdeczne podzi?kowanie.

Impreza karnawa?owa dla dzieci wypad?a okazale i pewnie wiele z nich z niecierpliwo?ci? b?dzie oczekiwa?o spotkania z Miko?ajem ju? za rok.

Zdj. Tadeusz Dach