Ciekawostki ze szko?y w Starninie
Autor: SP Starnin   
 

      Na prze?omie kwietnia i maja w naszej szkole odby?y si? ró?ne imprezy, uroczysto?ci i spotkania. W kwietniu obchodzili?my  Mi?dzynarodowy Dzie? Ziemi, przygotowali?my plakaty, dzieci bra?y udzia? w kalamburach, rozmawiali?my o odnawialnych ?ród?ach energii, co poszerzy?o nasz? wiedz? ekologiczn?.

    Maj rozpocz?li?my w placówce od obejrzenia filmów edukacyjnych o symbolach narodowych i Konstytucji 3 Maja. Wspólnie od?piewali?my hymn narodowy nast?pnie przemaszerowali?my ulicami wsi z flagami.

p1040196.jpg

   

 

     9 maja odby?a si? prelekcja przedstawiciela KRUS z Ko?obrzegu na temat „ Bezpiecze?stwa w gospodarstwie rolnym”. Dzieci mia?y mo?liwo?? obejrzenia filmu edukacyjnego i otrzyma?y broszury przedstawiaj?ce niew?a?ciwe zabawy.

16 maja wyjechali?my do MDK w Gryficach na spektakl pt. „Ja? i Ma?gosia” przygotowany przez PSE Narodowy Teatr Edukacyjny im. A. Mickiewicza z Wroc?awia. Pod koniec maja odby?o si? spotkanie integracyjne z okazji Dnia Mamy i Taty. Uczniowie przedstawili program s?owno - muzyczny na którego zako?czenie wr?czyli rodzicom prezenty i kwiaty. Po s?odkim pocz?stunku wspólnie obejrzeli?my przedstawienie teatralne przygotowane przez aktorów  „Grupy T” z Torunia pt. „ Supe?ki- nieoczekiwana zmiana miejsc”, które rozwija?o empati? i szacunek wobec zwierz?t i opieku?czej postawy wobec s?abszych.

Zdj. SP Starnin