Dzie? Dziecka w Gorawinie
Redaktor: Administrator   

W sobot? 3 czerwca, na boisku Orlik w Gorawinie odby? si? festyn z okazji Mi?dzynarodowego Dnia Dziecka. Organizatorem pikniku by?y organizacje dzia?aj?ce w naszej miejscowo?ci: rada so?ecka, Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Gorawino, Ko?o Gospody? Wiejskich, Ochotnicza Stra? Po?arna oraz UKS „Grot”. Nie zabrak?o nauczycieli ze Spo?ecznej Szko?y Podstawowej w Gorawinie. To w?a?nie dzi?ki paniom Agnieszce i Celinie zabawy, gry i konkursy nabiera?y rozmachu. Nagrodami by?y s?odkie upominki ufundowane przez organizatorów festynu. By?a pi?kna pogoda, du?o dzieci bra?o udzia? w ró?norakich konkursach, nie zabrak?o frytek i napojów, lodów oraz s?odyczy, wsz?dzie widoczne by?y  zadowolone bu?ki dzieci. Na zako?czenie festynu wszystkie dzieci zosta?y obdarowane dodatkowymi s?odyczami.

Mieszka?cy Gorawina po raz kolejny pokazali, ?e potrafi? organizowa? takie imprezy, a frekwencja dzieci i ich udzia? w zabawach i konkursach mówi wszystko.

Rada so?ecka t? drog? sk?ada wszystkim zaanga?owanym organizacjom oraz Spo?ecznej Szkole Podstwowej w Gorawinie najserdeczniejsze podzi?kowania.

4.jpg 1.jpg2.jpg3.jpg5.jpgZdj: SSP Gorawino
Wiecej zdj??: http://sspgorawino.szkolna.net/n,slodki-sportowy-artystyczny-a-przede-wszystkim-wesoly-dzien-dziecka