Bal karnawa?owy z Miko?ajem dla dzieci w Gorawinie
Autor: Tadeusz Dach   

W sobot?, 3 lutego 2018 r, w sali wiejskiej w Gorawinie, odby? si? bal karnawa?owy dla dzieci. Zorganizowany zosta? wspólnie przez: Rad? So?eck?, Ochotnicz? Stra? Po?arn?, Ko?o Gospody? Wiejskich oraz Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Gorawino. Nad ca?o?ci? imprezy czuwa? so?tys Gorawina, Jan Pastuch.  

Jak zawsze, na zabaw? przysz?o mnóstwo dzieci oraz spora grupa rodziców. Wi?kszo?? dzieci by?a pi?knie przebrana w stroje karnawa?owe. Wszyscy bawili si? wspaniale w oczekiwaniu na przyj?cie Miko?aja. W balu uczestniczyli nauczyciele ze  Spo?ecznej Szko?y Podstawowej w Gorawinie, którzy prowadzili zabawy i konkursy dla dzieci. By?y one profesjonalnie przygotowane, a dzieci ch?tnie bra?y w nich udzia?. Nie zabrak?o drobnych nagród i upominków dla najlepszych. Wy?oniono króla i królow? balu, tym razem do?? „m?ode” dzieciaczki, które zreszt? potrafi?y si? ?wietnie przez ca?y bal bawi?.  

    Jednak najwa?niejszym elementem ca?ej imprezy karnawa?owej by? ?w. Miko?aj, a kulminacyjnym punktem by?o rozdawanie paczek. Organizatorzy zabawy przygotowali ponad 70 paczek!

Ca?o?? zabawy by?a dobrze zorganizowana. Nie zabrak?o w bufecie napojów, wspania?ych ciast upieczonych przez rodziców dzieci ze szko?y w Gorawinie oraz tak lubianych przez dzieci frytek.

dsc01614.jpg

  Wymie?my te? sponsorów, którzy przekazali pieni?dze m.in. na zakup paczek: Rada So?ecka, Ko?o Gospody? Wiejskich,  OSP Gorawino,  LUKS "Gorawi?ski Grot", Urz?d Gminy Ryma?,  Boles?aw Stria, Krzysztof Sielicki, Zbigniew Piasecki,  Zbigniew Pastuch, Wies?awa Karpecka,  Anna i Tomasz Klepuszewscy,  Maria Jakubowska, Edward Zakrzewski „?wiat okien Ko?obrzeg”, Mariusz Bielawski. W imieniu dzieci, organizatorów oraz rodziców wyra?amy im serdeczne podzi?kowanie.

Impreza karnawa?owa dla dzieci wypad?a okazale i pewnie wiele z nich z niecierpliwo?ci? b?dzie oczekiwa?o spotkania z Miko?ajem ju? za rok.

So?tys miejscowo?ci Jan Pastuch wyra?a, za naszym po?rednictwem,  serdeczne podzi?kowania wszystkim, którzy przyczynili si? do zorganizowania balu, a szczególnie nauczycielkom z gorawi?skiej szko?y, które potrafi?y „opanowa?” i odpowiednio zabawi? tak du?? liczb? dzieci.


Zdj. Tadeusz Dach