POMAGAMY NASZYM RODAKOM
Autor: Aldona Wi?cek   
Kierownik i Pracownicy Gminnego O?rodka Pomocy Spo?ecznej oraz Seniorzy z Klubu Seniora „Pod Anio?ami” w Rymaniu, jak co roku organizuj? zbiórk? s?odyczy i pomocy naukowych dla polskich dzieci z Domu Dziecka w Wilnie i w Solecznikach oraz s?odyczy dla polskich Seniorów z Klubu Weteranów „Wilia” i Seniorów z Klubu Nauczyciela Seniora w Wilnie. Z zebranych ?rodków zrobimy du?e paczki, które do naszych Rodaków trafi? za po?rednictwem biura turystycznego, przy okazji wyjazdu grupy pielgrzymkowej do Wilna w miesi?cu kwietniu 2018r., która dostarczy nasze paczki.27748338_1577594818987633_4560143688882862335_o.jpg Z góry ju? dzi? bardzo serdecznie dzi?kujemy wszystkim osobom, które pomog? nam i pami?taj? o swoich rodakach i którzy z ch?ci? pomog? w akcji swoimi datkami i pomoc?. Wierzymy, ?e los drugiego cz?owieka wielu z nas nie jest oboj?tny. G??boko wierzymy, ?e okazywana przez Pa?stwa si?a serca i przyjazna d?o?, b?dzie nas wspiera? w dalszej pracy.

Ofiarowane s?odycze zbieramy w Gminnym O?rodku Pomocy Spo?ecznej Rymaniu i Klubie Seniora w dniach od 12.02.2018r. do 23.03.2018r.
Z g??bi serca dzi?kujemy!!!
Kierownik GOPS w Rymaniu
Aldona Wi?cek