Narodowy Dzie? Pami?ci ?o?nierzy Wykl?tych
Redaktor: Administrator   
Poniewa? ?yli prawem wilka, historia o nich g?ucho milczy” – te s?owa wiersza Zbigniewa Herberta dotycz?ce ?o?nierzy antykomunistycznego podziemia przez dziesi?tki lat by?y trafnym odzwierciedleniem rzeczywisto?ci. Jednak to ju? przesz?o??. 1.03.2018 roku po raz ósmy b?dziemy obchodzili Narodowy Dzie? Pami?ci ?o?nierzy Wykl?tych. Centralne uroczysto?ci odb?d? si? w Warszawie, ale i w innych miastach Polski ?rodowiska patriotyczne przygotowa?y wiele ciekawych inicjatyw.
10 zl.jpg
Narodowy Bank Polski zaprezentowa? trzeci? monet? z serii pt. „Wykl?ci przez komunistów ?o?nierze niez?omni”. Numizmat o nominale 10 z?otych po?wi?cony zosta? Witoldowi Pileckiemu ps. „Witold” (1901-1948) - rotmistrz, dzia?acz konspiracyjny, w latach 1918-1921 w Wojsku Polskim, uczestnik kampanii wrze?niowej 1939 r., wspó?twórca Tajnej Organizacji Wojskowej. Moneta jest wybita w srebrze (Ag.925).