Dzie? Kobiet w Gorawinie
Autor: Tadeusz Dach   

W sali wiejskiej w Gorawinie, rada so?ecka przy wspó?udziale KGW i OSP zorganizowa?a wspólne spotkanie oraz s?odki pocz?stunek dla pa?. By?y ?yczenia od so?tysa miejscowo?ci p. Jana Pastucha oraz Wójta Gminy p. Miros?awa Terleckiego. Zgromadzeni panowie od?piewali gromkie „sto lat”, a pisz?cy te s?owa  przedstawi? okoliczno?ciowy wiersz J. Tuwima. Nie zabrak?o  symbolicznego kwiatka od organizatorów spotkania oraz czekolady od Wójta Gminy. By?o mi?o i przyjemnie, a „pogaduszki” przy kawie, herbacie i dobrym cie?cie by?y dobrym akcentem tego spotkania. Ciasta oczywi?cie, „osobi?cie” upiekli panowie z Gorawina, a „wisienk? na torcie”  by? w?a?nie pi?kny tort ufundowany przez piekarni?  p. Paw?a  Makarewicza z Rymania.

dsc02152.jpg

Mieszka?cy Gorawina pami?tali te? o Dniu So?tysa sk?adaj?c J. Pastuchowi ?yczenia i upominek.

Ca?o?? spotkania odby?a si? w pi?knie odnowionej sali wiejskiej . Odnowiono równie? kuchni?, za co rada so?ecka sk?ada podzi?kowanie Wójtowi Gminy Ryma?.


Zdj?cia : Jola i Tadeusz Dach