?wi?to Konstytucji 3 Maja w Rymaniu
Redaktor: Administrator   

W Rymaniu mia?a miejsce wspania?a uroczysto?? patriotyczna. Podczas uroczystej akademii obchodzono ?wi?to Konstytucji 3 Maja, ?wi?to Flagi Pa?stwowej oraz 5 rocznic? nadania Bibliotece Gminnej imienia prof. W?adys?awa Panasa.

Wyst?pi? zaprzyja?niony z gmin? Ryma? chór „Kombatant”, który jak zawsze zaprezentowa? si? wspaniale. Ucieszy? nas fakt, i? w sk?adzie chóru ?piewa równie? Ania, do niedawna mieszkanka Rzesznikowa i cz?onkini Klubu Seniora „Pod Anio?ami”.

Najstarszy kombatant w gminie Ryma?, Gustaw Dach, który wyst?pi? w mundurze galowym,  otrzyma? pi?kn?,  pami?tkow? pozycj? ksi??kow?.

Panie Aldona Korytowska oraz Renata Janowska recytowa?y wiersze wspominaj?ce W?adys?awa Panasa, by?ego mieszka?ca D?bicy. Pi?? lat wstecz uroczy?cie nazwano jego imieniem Bibliotek? Gminn?. Mo?na te? by?o zobaczy? wystaw? wspomnieniow? o prof. W. Panasie.

dsc03337.jpg

Wszystko to odby?o si? w bardzo przyjemnej atmosferze przy kawie , herbacie i wspania?ym cie?cie. I tylko mo?e troch? ?al, ?e nie dopisali mieszka?cy Rymania,  a  na sali by?o troch? pustych miejsc. Na spotkanie to przyby?a równie?  m?odzie? z pobliskiego Monaru. Ca?o?? imprezy prowadzi?a kierownik referatu o?wiaty, kultury i sportu w gminie Ryma? p. Bogumi?a Szcz??niak, której nale?? si? wielkie s?owa uznania, a  w przygotowaniach  wspomogli j? panie Aldona Korytowska oraz Renata Janowska.Zdj: Tadeusz Dach