Mieszka?cy Gorawina odwiedzili m.in. Toru?
Autor: Tadeusz Dach   

Nasta? czas letnich wyjazdów. Nie tak dawno mieszka?cy Rzesznikowa byli w Borach Tucholskich, cz?onkowie z Klubu Seniora „Pod Anio?ami” zwiedzali Bawari? oraz austriacki Tyrol, a ostatnio mieszka?cy Gorawina zwiedzali Che?mno, Ciechocinek oraz Toru?. Wycieczk? t? zorganizowa?y wspólnie rada so?ecka, Ko?o Gospody? Wiejskich oraz OSP. Wycieczka by?a dwudniowa z noclegiem w Toruniu.

Najpierw odwiedzili?my Che?mno. To miejscowo?? le??ca lekko z boku od g?ównej trasy w kierunku na Toru?. Miasteczko jest bardzo ciekawe o wielowiekowej historii.

Nazwa miasta Che?mno jest bardzo stara i pochodzi od s?owa che?m, oznaczaj?cego „wzgórze”. Che?mno – to dos?ownie osada na wzgórzu. W XI wieku Piastowie wznie?li tam obronny gród wyznaczaj?cy prawdopodobnie pó?nocny punkt ówczesnej granicy ich pa?stwa. W 1228 zakon krzy?acki wybra? Che?mno na stolic? Ziemi Che?mi?skiej, w latach 1230–1250 by?o ono g?ównym miastem zakonu i siedzib? I Komturii), a 1236–1251 siedzib? diecezji che?mi?skiej. 28 grudnia 1233 ??cznie z Toruniem otrzyma?o prawa miejskie. Che?mno jest wyj?tkowo bogate w zabytki, zachowa?o si? tutaj sze?? gotyckich ko?cio?ów, prawie nienaruszony ?redniowieczny uk?ad urbanistyczny oraz prawie ca?y obwód murów miejskich, renesansowy ratusz, a tak?e wiele kamienic, z których najstarsze si?gaj? XIII w.
dsc05405.jpg

Zwiedzali?my dawn? far?, pi?kny, parafialny ko?ció? Wniebowzi?cia Naj?wi?tszej Maryi Panny, zbudowano go prawdopodobnie w dwóch fazach w latach 1280–1320. Podziwiali?my stary, renesansowy ratusz, w którym obecnie mie?ci si? Muzeum Ziemi Che?mi?skiej. Pe?na uroku jest zabudowa rynku ze starymi , kolorowymi kamieniczkami. Nad brzegiem Jeziora Starogrodzkiego widzieli?my te? park miniatur zamków krzy?ackich, wykonanych w skali 1:30. Miniatury odwzorowuj? pierwotny stan 9 zamków: z Radzynia Che?mi?skiego, Bierzg?owa, Grudzi?dza, Papowa Biskupiego, Kurz?tnika, Rogó?na, Torunia, Pokrzywna oraz zamku wysokiego w Malborku.

Pi?knie prezentowa? si? park miejski tu? obok historycznych murów obronnych miasta i ?aweczk? dla zakochanych. Pewnie nie wszyscy wiedz?, ale Che?mno reklamowane jest jako miasto zakochanych…

dsc05566.jpg

Pó?niej ruszyli?my w dalsza drog?, do Ciechocinka. Tam mieli?my okazj? zobaczy? jak ?yje du?y kurort w pe?ni sezonu. Cz??? naszej wycieczki pojecha?a na objazd miasta pojazdem typu „melex”, natomiast panowie znale?li sobie pojazd podobny, który prowadzi?a m?oda dziewczyna. Dzi?ki objazdowi mogli?my zobaczy? najwa?niejsze miejsca Ciechocinka. Jest miastem o charakterze uzdrowiskowym. W mie?cie praktycznie nie ma przemys?u, znajduj? si? tu m.in. szpitale uzdrowiskowe, sanatoria, prewentorium, o?rodki wypoczynkowe (wczasowo-turystyczne), zak?ady przyrodolecznicze, pijalnia wód mineralnych, hotele, restauracje, warzelnia soli. Cz??? uzdrowiskowa bogata jest w ziele? parków, skwerów, kwietników i dywanów kwiatowych. Nas najbardziej zachwyca?y t??nie solankowe oraz  Park Zdrojowy, za?o?ony w 1875 – 1876 roku z wieloma historycznymi zabudowaniami. Niestety, s?ynny „grzybek” by? ca?kowicie zas?oni?ty z powodu remontu. Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1379 roku (Ciechocino), natomiast nazwa Ciechocinek po raz pierwszy pojawi?a si? w 1520 roku. Spacer alejkami parkowymi , w?ród kwitn?cych kwiatów by? bardzo mi?ym akcentem tego dnia.

Nast?pnym etapem naszej podró?y by? Toru?. Mieszkali?my w ?adnie po?o?onym hotelu nad Wis??. By? czas na odpoczynek oraz wspólnego grilla. Cz??? osób z naszej wycieczki ju? w godzinach wieczornych uda?a si? do pobliskiego  Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i ?w. Jana Paw?a II. Wi?ksz? grup? odwiedzili?my ten ko?ció? nast?pnego dnia rano.

dsc05728.jpg

Pó?niej pojechali?my na toru?sk? starówk?. Zwiedzali?my katedr? pod wezwaniem ?w. Jana Chrzciciela i ?w. Jana Ewangelisty, byli?my pod Krzyw? Wie??, doszli?my do Domu Kopernika, który cz??? z nas zwiedzi?a. Dom Kopernika po d?ugim remoncie jest obecnie otwarty. Ciekawe w nim s? wystawy multimedialne, chocia? osobi?cie liczy?em na wi?ksz? dawk? informacji o wczesnym okresie ?ycia samego Kopernika. Ogl?dali?my te? mury miejskie oraz ruiny zamku krzy?ackiego. W czasie wolnym Toru? zwiedzali?my indywidualnie lub w ma?ych grupkach. Nie zabrak?o wspólnego zdj?cia pod pomnikiem Kopernika  oraz zakupów toru?skich pierników.

W godzinach popo?udniowych ruszyli?my w drog? powrotn?.

Wycieczka by?a bardzo udana. Mieli?my okazj? zobaczy? wiele ciekawych miejsc w odwiedzanych miastach. Szkoda tylko, ?e wybra?o si? na ni? niezbyt wielu mieszka?ców Gorawina.


Zdj: Tadeusz Dach