Dzi? fina? g?osowania!
Redaktor: Administrator   
Wybierz Kobiet? Roku Pomorza Zachodniego 2018!
''Krystyna Fijo?ek, Ryma?, nominowana za nieustanne pomaganie, wolontariuszka, która w pe?ni bezinteresownie od wielu lat realizuje liczne inicjatywy na rzecz osób z niepe?nosprawno?ciami ''.Dwa lata temu zdoby?a nagrod? w zachodniopomorskim konkursie
LADY D , wychowuje 34 letniego syna z zespo?em DOWNA, urodzi?a si? i wychowa?a w Bia?ogardzie. Pani Krystyna oprócz charytatywnej dzia?alno?ci w swojej miejscowo?ci prowadzi kilka grup muzycznych na FB, po?wi?ca swój czas aby?my mogli wraca? do wspomnie? i by? blisko z naszymi idolami. Wi?c podzi?kujmy za to co robi i wy?lijmy SMS pod numer 72355 o tre?ci KR.94.Mo?na wysy?a? bez ogranicze?.
37057250_2096583597255555_8588996846020460544_n.jpg
37069504_2096586990588549_3579867812585275392_n.jpg