Co nowego w gminnej OSP?
Autor: Grzegorz Ruci?ski   

38137254_1404012949742481_838618404930715648_n.jpgNa czerwcowej sesji rady gminy w Rymaniu Radni na wniosek Wójta Gminy Ryma? podj?li uchwa?? o dofinansowaniu jednostek Osp gminy Ryma? na zakup sprz?tu oraz umundurowania . Kwota dofinansowania to 120.000 z?otych ,ka?da jednostka otrzyma?a po 30,000 na doposa?enie samochodów oraz stra?aków w mundury bojowe ,he?my oraz inny niezb?dny sprz?t do ratowania mienia i ?ycia ludzkiego. Ca?o?? zadania realizuje firma Sprz?t-po? z Opola która przedstawi?a najkorzystniejsz? ofert? cenow? na

sprz?t. Przekazanie sprz?tu dla jednostek Osp odb?dzie si? 25.08.2018 roku na stadionie sportowym w Rymaniu na pikniku stra?ackim organizowanym przez Zarz?d Gminny Osp w Rymaniu na który serdecznie zapraszamy.

We wtorek 24.07.2018r. w Szczecinie wójt gminy Ryma? Miros?aw Terlecki oraz Pani skarbnik Marzena Kurgan podpisali umow? na dostarczenie sprz?tu medycznego dla jednostek OSP gminy Ryma? w kwocie 28.000 PLN. Ca?o?? zadania finansuje ministerstwo sprawiedliwo?ci, 1%wk?ad w?asny gminy. Torb? medyczn? PSP R1 wraz z wyposa?eniem dostan? OSP Starnin, OSP Gorawino, OSP Drozdowo, OSP Ryma?, defibrylator AED oraz parawan OSP Ryma?.

38209674_1402592919884484_2177108511341674496_n.jpg