Przebudowa drogi w Starninie
Autor: Grzegorz Ruci?ski   
To ju? ostatnie zdj?cia naszej drogi w miejscowo?ci Starnin. Urz?d Gminy w Rymaniu pozyska? ?rodki z Wojewódzkiego Funduszu Przebudowy Dróg Gminnych i po og?oszeniu przetargu wy?oniono wykonawc? drogi. Przetarg wygra?a firma z Ko?obrzegu ,,Zak?ad robót in?ynieryjnych i wodno-melioracyjnych'' Pana Andrzeja Zakrzewskiego. Ca?o?? zadania opiewa na kwot? 1.360.794,63 z?. Dnia 6.08.2018r. w UG zosta?a podpisana umowa z wykonawc? zlecenia, który wchodzi na teren budowy 05.09.2018r. Termin wykonania inwestycji to 15 listopada 2018r. Bardzo cieszymy si? z podj?tych stara? przez Wójta Gminy Ryma? oraz Rad? Gminy, gdy? przebudowa drogi u?atwi dojazd mieszka?com do posesji. Droga b?dzie mia?a 2 pasy ruchu po 2,5m oraz chodnik dwu metrowy. B?d? równie? zamontowane progi zwalniaj?ce. Jezdnia oraz chodnik b?dzie wykonana ze starobruku zgodnie z sugesti? konserwatora zabytków. O post?pie prac b?dziemy informowa? na bie??co.
p9011437.jpg
p9011440.jpgp9011446.jpgp9011448.jpgZdj: Grzegorz Ruci?ski