Stow. Historyczne z Rymania w Ko?obrzegu
Autor: Tadeusz Dach   

Nasze Stowarzyszenie Historyczne ( Andrzej Kozio?, Darek Pu??o, Tadeusz Dach) bra?o udzia? w obchodach Zachodniopomorskich Dniach Dziedzictwa, jakie mia?y miejsce przed ratuszem w Ko?obrzegu. Wystawa  jak? zaprezentowali?my nt. „Narz?dzia naszych przodków” oraz wystawa fotografii dot. niemieckiego lotniska Pinnow (Rzesznikowo) spotka?a si? z du?ym zainteresowaniem odwiedzaj?cych go?ci. W?ród nich wielu by?o turystów zza zachodniej granicy.

Zbiory starych narz?dzi  z naszej Regionalnej Izby Muzealnej w Rymaniu budzi?y cz?sto zdziwienie odno?nie swojego przeznaczenia. Wiele te? osób deklarowa?o ch?? przekazania posiadanych przez nie „staroci” dla naszej Izby Muzealnej.  Nie zabrak?o nowo nawi?zanych kontaktów, a zdj?cia Jerrego – Bogus?awskiego w stroju dawnych S?owian z toporem z naszej wystawy oraz ko?obrzeskiego mincerza – W?adka Obuchowicza dodawa?y specjalnego kolorytu ca?o?ci imprezy.

Nasz udzia? w imprezie przed ratuszem w Ko?obrzegu oceniamy bardzo pozytywnie.

dsc05983.jpg