Europejskie Dni Dziedzictwa  podsumowanie
Autor: Tadeusz Dach   

Zako?czy?y si? obchody w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa obchodzone w Polsce jako „Niepodleg?a dla wszystkich”, a w województwie zachodniopomorskim jako „S?siedztwo”. Cieszy nas ogromnie, ?e organizatorzy obchodów w Ko?obrzegu wybrali nasze Stowarzyszenie Historyczne z Rymania jako wspó?partnera. Nasz udzia?  nie by? taki ma?y. W pierwszej cz??ci, jaka odby?a si? m.in. w dniu 8 wrze?nia przed ratuszem przedstawili?my wystaw? zatytu?owan? „Narz?dzia naszych przodków” na bazie eksponatów z Regionalnej Izby Muzealnej w Rymaniu oraz wystaw? fotograficzn? o by?ym niemieckim lotnisku Pinnow (Rzesznikowo).

W drugiej ods?onie EDD w Muzeum Or??a w  Ko?obrzegu odby?a si? konferencja, na której  prezentowane by?y prelekcje na temat 100 rocznicy odzyskania niepodleg?o?ci. W drugiej jej cz??ci,  w ramach programu „S?siedztwo” zaprezentowa?em   prelekcj? na temat „ Dzia?alno?? Stowarzyszenia Historycznego w ?rodowisku wiejskim”, a przewodnicz?cy stowarzysze? by?ych Ko?obrze?an z Niemiec , p. Ernst Schroeder mówi? o wspó?czesnych relacjach Stowarzyszenia By?ych Ko?obrze?an  z miastem Ko?obrzeg. W Muzeum Or??a otwarto wystaw?          „Ko?obrzeg dawniej i dzi?” ( ro?nych przedsi?wzi?? by?o znacznie wi?cej). Pó?niej ch?tni pojechali na wycieczk? autokarem do lapidarium  oraz Regionalnej Izby Muzealnej w Rymaniu.
1dsc_0271.jpg

Nasze dzia?ania zosta?y odebrane bardzo pozytywnie. Chwalono nas za zbudowanie tak ?adnego lapidarium, podziwiano te? nasz? kolekcj? eksponatów zgromadzon? w Izbie Muzealnej. Zadawano przy tym mnóstwo pyta?. Chcia?bym tu wyrazi? podzi?kowanie moim kolegom ze Stowarzyszenia Historycznego, którzy brali udzia? w przygotowaniach i obchodach EDD: Andrzejowi Kozio?, Darkowi Pu??o, Edmundowi Ka?mierskiemu oraz Wilkowi Radoniowi.

Oceniam nasz udzia? w obchodach Europejskich Dniach Dziedzictwa, jako du?y sukces. Zaprezentowali?my si? szerzej promuj?c przy tym nasz? dzia?alno??   oraz gmin? Ryma?.


Zdj?cia: Rados?aw Horanin, Roman Polan

1dsc_0245.jpg1dsc_0254.jpgimg_0140.jpgimg_0140.jpgimg_0162.jpgimg_0164.jpgimg_0177.jpgimg_0165.jpgimg_0185.jpg1dsc_0285.jpg1dsc_0227.jpg


1dsc_0290.jpg1dsc_0294.jpg1dsc_0313.jpg1dsc_0316.jpg1dsc_0325.jpg