100 lat odzyskania niepodleg?o?ci!
Autor: Tadeusz Dach   

100_lat.jpgObchodzimy w tym roku pi?kn? rocznic? – 100 rocznic? odzyskania niepodleg?o?ci. Po wielu latach niewoli, Polska z wielkim trudem budowa?a swoje pa?stwo. Pod koniec I wojny ?wiatowej, mieszka?cy w poszczególnych zaborach t? niepodleg?o?? widzieli inaczej, a jednak w krótkim okresie pa?stwo nasze si? scali?o i odrodzi?o.

Tu, gdzie obecnie mieszkamy by?y nadal Niemcy. Dopiero po nast?pnej wojnie ?wiatowej ziemie te zosta?y przywrócone pa?stwu polskiemu. Tu równie? by?y ró?ne drogi dochodzenia do wolno?ci, tym bardziej, ?e ludno??, która przyjecha?a na tzw. Ziemie Zachodnie równie? pochodzi?a z ró?nych zak?tków naszego pa?stwa. Byli osadnicy, którzy walczyli z broni? w r?ku o Ko?obrzeg i inne miasta polski pó?nocnej, a po demobilizacji osiedli w naszych miejscowo?ciach. Przyjechali tu ludzie, którzy pochodzili z kresów wschodnich, cz?sto byli oni wi?zieni przez wiele lat na Syberii, w Kazachstanie czy te? w niemieckich obozach koncentracyjnych.  Przyjechali tu równie? ci, którzy uciekali przed w?adz? ludow?, poniewa? ju? po wyzwoleniu walczyli w oddzia?ach partyzanckich, nie zgadzaj?c si? na opanowanie ca?o?ci naszego pa?stwa przez Rosjan. Wszyscy tworzyli jednak na naszym terenie nowe pa?stwo i to by?a ich droga do wolno?ci.

dsc08847.jpg

dsc08858.jpg


Stowarzyszenie Historyczne w Rymaniu z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodleg?o?ci przedstawia wystaw? zatytu?owan? „Drogi do wolno?ci naszych dziadków i ojców”. Przedstawiamy na niej, na podstawie dokumentów i innych pami?tek, przyk?adowe drogi do tej swoistej wolno?ci. Orygina?y tych pami?tek znajduj? si? w naszej Regionalnej Izbie Muzealnej.

Wystaw? mo?na ogl?da? podczas uroczysto?ci z okazji 100- lecia odzyskania niepodleg?o?ci w Szkole Podstawowej w Rymaniu oraz w Izbie Muzealnej.

dsc08856.jpgdsc08854.jpgdsc08852.jpgdsc08851.jpg