Spotkanie SH D?bosz w Urz?dzie Gminy Ryma?
Autor: Tadeusz Dach   

W dniu 5 czerwca cz?onkowie Stowarzyszenia Historycznego zostali zaproszeni na spotkanie w Urz?dzie Gminy Ryma?. Obecny by? Wójt Gminy Miros?aw Terlecki oraz Przewodnicz?ca Rady Gminy Anna Dworek. Spotkanie prowadzi? Tadeusz Dach, który dzi?kowa? wszystkim cz?onkom Stowarzyszenia za dzia?ania, które doprowadzi?y do zdobycia „Ko?obrzeskiego Pegaza Kultury”.  Do podzi?kowa? do??czy? M. Terlecki oraz A. Dworek. Wójt Gminy gratulowa? zdobycia nagrody oraz podkre?li?, ?e nasze dzia?ania bardzo mocno promuj? gmin? Ryma? w ca?ym powiecie.

Przedstawiony zosta? plan dzia?a? Stowarzyszenia na drugie pó?rocze 2019 roku. M.in. Stowarzyszenie Historyczne zako?czy renowacj? pomnika wojennego na cmentarzu w Rymaniu, b?dzie bra?o czynny udzia? w organizacji 750-lecia Starnina, czeka nas du?y remont Izby Muzealnej, powi?kszenie jej o kolejne pomieszczenie oraz przygotowanie nowej ekspozycji, wycieczki integracyjne do Podborska oraz Ko?obrzegu, udzia? w obchodach Europejskich Dni Dziedzictwa, oraz udzia? w szkole w Rymaniu w obchodach rocznicy ?wi?ta Niepodleg?o?ci. Ponadto Grupa Poszukiwawcza Stowarzyszenia nadal b?dzie prowadzi?a prace na poniemieckim lotnisku Pinnow (Rzesznikowo).

Spotkanie odby?o si? we wspania?ej atmosferze i zako?czone zosta?o wspólnym zdj?ciem ze zdobytym „Pegazem”.

Serdeczne podzi?kowania sk?adamy firmie „Piekarnia, cukiernia Makarewicz” z Rymania oraz p. Paw?owi Makarewiczowi osobi?cie, który przekaza? wspania?y tort dla u?wietnienia tego spotkania. Równie? dzi?kujemy p. Renacie Janowskiej z Urz?du Gminy w Rymaniu, która pomog?a nam w organizacji tej uroczysto?ci.

dsc08914.jpg


zdj?cia: Tadeusz Dach