Piknik charytatywny w Gorawinie.
Autor: Tadeusz Dach   

To by?a pi?kna niedziela w Gorawinie. Pogoda dopisa?a, ale te? dopisali uczestnicy. By?y t?umy. Organizatorzy pikniku charytatywnego ( so?tys miejscowo?ci, rada so?ecka oraz wszystkie organizacje z Gorawina) zadbali, aby by?o mnóstwo atrakcji. Na boisku gra?a w pi?k? m?odzie?, by? wspania?y dmuchany zamek-zje?d?alnia gdzie wy?ywa?y si? dzieci, by?y równie? gra i zabawy oraz loteria. Organizatorzy pozyskali tak?e od kilku instytucji vouchery np. na zabiegi kosmetyczne i inne, które zosta?y zlicytowane. Nie zabrak?o punktów z dobrym jedzeniem. Szczególne wzi?cie mia?o ciasto pieczone przez mieszka?ców miejscowo?ci i oczywi?cie frytki.

Wszyscy bawili si? znakomicie. G?ównym celem tego spotkania by?o zebranie jak najwi?kszej sumy pieni?dzy, które zosta?y przeznaczone na leczenie chorej Ani. Cel ten zosta? osi?gni?ty i zebrano ok. 14500 z?! W imieniu organizatorów przekazujemy serdeczne podzi?kowania wszystkim, którzy zaanga?owali si? w organizacj? tego przedsi?wzi?cia. Nie wymieniam tym razem poszczególnych darczy?ców, ale wszystkim nale?? si? wielkie s?owa uznania.

Chorej Ani ?yczymy du?o zdrowia!

dsc01795.jpg

dsc01783.jpgdsc01784.jpgdsc01786.jpgdsc01788.jpgdsc01789.jpgdsc01790.jpgdsc01791.jpgdsc01792.jpgdsc01793.jpgdsc01794.jpgdsc01796.jpgdsc01797.jpgdsc01799.jpgdsc01800.jpgdsc01802.jpgdsc01803.jpgdsc01804.jpgdsc01805.jpgdsc01787.jpgdsc01806.jpgdsc01807.jpgdsc01809.jpg