Medal 100-lecia Odzyskania Niepodleg?o?ci trafi? do Gorawina
Autor: Darek Pu??o   
W dniu dzisiejszym, w Regionalnej Izbie Muzealnej w Rymaniu, mia?a miejsce szczególna uroczysto??.
Prezes Rady Ministrów, Pan Mateusz Morawiecki przyzna? dla naszego honorowego cz?onka, Pana porucznika Gustawa Dacha, medal 100-lecia Odzyskania Niepodleg?o?ci.
W imieniu Premiera, medal wr?czy?, Dyrektor Delegatury w Koszalinie Zachodniopomorskiego Urz?du Wojewódzkiego, Pan Pawe? Michalak.
Niestety Pan Gustaw nie móg? by? osobi?cie i w Jego imieniu medal odebra? syn, Pan Tadeusz Dach.
272297670_3094234677563213_2811197531178488900_n.jpg


Na uroczysto?ci obecny by? równie? Prezes Zwi?zku ?o?nierzy Narodowych Si? Zbrojnych okr?g Szczecin, Pan Grzegorz Kozak, Wójt Gminy Ryma?, Pan Miros?aw Terlecki oraz Dyrektor Szko?y Podstawowej w Rymaniu, Pan Henryk Gromek.
G?ównym organizatorem dzisiejszej uroczysto?ci przy naszym skromnym udziale by? Pan ?ukasz Suchanowski, cz?onek Zarz?du G?ównego Z?NSZ i jednocze?nie cz?onek zarz?du o/Szczecin.
Pan ?ukasxz przekaza? na r?ce Prezesa Stowarzyszenia, Pana Edmunda Ka?mierskiego replik? Krzy?a NSZ 1939-1945, oraz pami?tkowy ryngraf Pani porucznik (obecnie kapitan) Janiny Kos "Anka" ??czniczki AK oraz NSZ. A dla Pana Gustawa okoliczno?ciowy ryngraf.
Po oficjalnej cz??ci nie mog?o zabrakn?? zwiedzania izby muzealnej, wpisu do naszej kroniki oraz s?odkiego pocz?stunku.
Dzi?kujemy wszystkim za zaanga?owanie si? w przygotowanie dzisiejszej uroczysto?ci a szczególne podzi?kowania sk?adamy dla Piekarnia Cukiernia Makarewicz z Rymania za pyszne wypieki.
Zdj?cia Daek Pu??o


272189390_3094236094229738_5204030748927865744_n.jpg272193345_3094236894229658_2735238693034735598_n.jpg272277437_3094239164229431_428114302466451990_n.jpg272309593_3094237854229562_6941145733388148097_n.jpg272281246_3094240454229302_283587600108196797_n.jpg272297902_3094239350896079_3160907920741882456_n.jpg272294930_3094240714229276_3560617523021579618_n.jpg272299231_3094240584229289_5255382233621884916_n.jpg272329869_3094238284229519_4124293605040216401_n.jpg269675298_3094238514229496_2771611582503020587_n.jpg272294051_3094239544229393_6057049305242444429_n.jpg272294375_3094239667562714_8982448647657446164_n.jpg272268771_3094240887562592_324652113385029724_n.jpg272296004_3094241187562562_3375134468209091632_n.jpg