Grzyby, gdzie i kiedy ...
Autor: Pawe? Ciechanowicz   

Grzyby, gdzie i kiedy zbiera? cz. 1

 

borowik szlachetny
Borowik szlachetny
Jak wszystkim wiadomo zbieractwo grzybów jest nie tylko hobby ale te? wspania?ym panaceum na ró?ne schorzenia .Nie ma lepszej rekonwalescencji ni? podró? do przeuroczego lasu by tam obcuj?c z przyrod? nabiera? si? witalnych. Tak, tak, podró? do lasu jest prze?yciem zarówno duchowym jak i pomagaj?cym w przemy?leniu ?yciowych problemów. A jak jeszcze mo?na przywie?? grzyby na obiad to ju? pe?ne spe?nienie.

Ma?lak
Ma?lak
W?a?nie – grzyby…. Utar?o si? i to od wielu dziesi?tków lat, ?e najlepszy czas na zbieranie grzybów, to lato – jesie?. I tu mog? zdziwi? niektórych czytelników, ?e mo?na tak?e zbiera? je wiosn? i zim?. Czegó? mo?emy si? spodziewa? wiosn?, po zimie, gdy ziemia dopiero budzi si? do ?ycia, gdy temperatury s? oko?o 8 do 16 stopni?? Ju? odpowiadam - smardze ( cho? s? pod ochron?), ale tak?e ?uskowiec jeleni – cho? ma?o smaczny ale
Ma?lak (widok od spodu)
Ma?lak (widok od spodu)
jadalny po   ugotowaniu. Jak ju? przyroda da zna? o sobie i zacznie si? okres przed latem, mo?emy ?mia?o uda? si? do lasu po smaczne i wysoko cenione „kurki”- pieprznik jadalny. Ale ?eby rozkoszowa? si? zbieraniem owego grzyba musz? by? spe?nione warunki:

·        Ciep?o

·        Opady deszczu – cho? niedu?e

·        Du?a  wilgotno??

Polecam wypad ko?o miejscowo?ci –Ledowo w pobli?u Drozdowa. Pi?kne lasy mieszane ze ?ció?k? i mchem zach?caj? do spacerowania i napawaniem si? przyrody…

      Cho? powiem szczerze mo?na tam znale?? dorodne borowiki szlachetne  – tak prosz? Pa?stwa w okresie letnim ju? si? pojawiaj? . Sam cz?sto nastawia?em si? tylko na te

Kurka
Kurka
grzyby, bo znale?? prawdziwka to prawdziwa gratka lecz niestety cz?sto si? zdarza?o, ?e wraca?em z pustym koszykiem. A je?eli ju? o nich mowa to polecam równie? okolice jeziora Starnin i miejscowo?ci Powalice. Je?eli kto? liczy
Ko?larz czerwony
Ko?larz czerwony
na szcz??cie to polecam „du??  górk?” lub „pierwsz? górke”, cho? lasek ma?y ale i tam mo?na znale?? zarówno borowika jak i ko?larza i podgrzybka. W zesz?ym roku kurki mo?na by?o „ci?? kos?” w lasach w rejonie S?awoborza.

 Im bli?ej jesieni tym wi?cej grzybów mo?emy zbiera? . Na szczególn? uwag? zas?uguj? takie oto grzyby :

·        Ko?larze

·        Podgrzybki

·        Ma?laki

Ko?larz babka
Ko?larz babka
Ko?larze wyst?puj? ogólnie ujmuj?c w dwóch odmianach – czerwony („czerwonog?owy”) i babka – czyli brunatny, to tak?e pi?kne i smaczne grzyby na które zawsze ch?tnie si? wybieram. A wybieram si? w okolice domostwa Pa?stwa Piskorz, nad bagna. Tak?e w „brzózkach” mo?emy natkn?? si? na „czerwo?ce” i br?zowe kozaki.

Bastionem podgrzybków s? lasy wokó? jeziora Starnin i okolice Powalic. Mowa o podgrzybkach brunatnych, które gro ludzi suszy na zim? by pichci? pyszn? zup? i inne przetwory. Ja

Podgrzybek
Podgrzybek
osobi?cie polecam okolice jeziora Popiel – ostatnio naprawd? ob?owi?em si? nimi. Poza tym tereny pi?kne i cudowna przyroda wokó?. Mniej szlachetnymi z grupy podgrzybków jest tzw. „zaj?czek”. Przewa?ne centkowany lub zielony wyst?puje w sporych ilo?ciach blisko jeziora „Nasze”  jak i „pod Rymaniem”. Jego walory smakowe s? o wiele ni?sze ni? ma?laka. Owy grzyb licznie wyst?puje w lasach iglastych, cho? i w mieszanych jest te? dost?pny. Grzyb bardzo smaczny szczególnie marynowany lecz nale?y ?ci?gn?? z niego skórk? z kapelusza. Znajduje si? na niej ?luz, po ugotowaniu jest bardzo gorzki. Wi?kszo?? w/w  grzybów mo?na spotka? w lasach mieszanych cho? dla mnie najlepsze borowiki s? z ma?ych lasów iglastych np. w okolicy D?bicy. Tym, co ju? nie mog? si? doczeka? wyjazdu na grzyby ?ycz? powodzenia i pi?knych okazów.

W drugiej cz??ci postaram si? omówi? grzyby jesienne i zimowe jak i ich „lokalizacj?”.

Z grzybiarskim pozdrowieniem Pawe? Ciechanowicz

Zobacz te? zdjecia w "galerii foto"

 

Zdj?cia grzbów ze strony Pana Marka Snowarskiego www.grzyby.pl