Dzie? Dziecka w Gorawinie
Autor: Tadeusz Dach   

W sobot? 11 czerwca, na boisku Orlik w Gorawinie, przy pi?knej pogodzie, odby? si? festyn z okazji Mi?dzynarodowego Dnia Dziecka. Organizatorem pikniku by?a rada so?ecka przy wspó?udziale pozosta?ych organizacji spo?ecznych dzia?aj?cych w Gorawinie. Ca?o?? nadzorowa? so?tys miejscowo?ci Jan Pastuch. Festyn odwiedzi? równie? dyrektor  Gminnego O?rodka Kultury w Rymaniu Hubert Cienkusz. Gry i zabawy dla dzieci prowadzi?a animatorka zabaw dla dzieci p. Angelika Siostrzynkowska. To w?a?nie dzi?ki niej zabawy, gry i konkursy nabiera?y rozmachu. Nagrodami by?y upominki i s?odycze ufundowane przez organizatorów festynu. W Konkursach i zabawach udzia? bra?a du?a grupa dzieci. Nie zabrak?o frytek i napojów oraz s?odyczy, wsz?dzie widoczne by?y zadowolone bu?ki dzieci. Po ka?dej z konkurencji dzieci otrzymywa?y upominki oraz s?odycze.

dsc04353-001.jpg

Przebojem by? przyjazd wozu stra?ackiego i pokazanie jego wn?trza. Stra?acy pokazali te? sprz?t do pomocy medycznej.

Mieszka?cy Gorawina po raz kolejny pokazali, ?e potrafi? organizowa? takie imprezy, a frekwencja dzieci i ich udzia? w zabawach i konkursach mówi wszystko.

Rada so?ecka t? drog? sk?ada wszystkim zaanga?owanym organizacjom oraz rodzicom, którzy zaanga?owali si? w pieczenie ciast - najserdeczniejsze podzi?kowania.

Zdj: Tadeusz Dach