ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH
Redaktor: Administrator   

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

 

Wójt Gminy Ryma? informuje o zbli?aj?cym si? wiosennym terminie zbiórki odpadów wielkogabarytowych, bezpo?rednio z nieruchomo?ci zamieszka?ych. Odpady odbierane b?d? wy??cznie od mieszka?ców, którzy wcze?niej zg?osz? tak? potrzeb? (tj. do 14.03.2023 r.) pracownikowi Urz?du Gminy Ryma?.

Kontakt z pracownikiem Urz?du Gminy:
Nr telefonu: 94 3534821 w godzinach od 7:15 do 15:15
E-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowychOdpady nale?y wystawi? przed posesj? w dzie? poprzedzaj?cy zbiórk?. Wystawione odpady nie powinny stwarza? zagro?enia dla zdrowia oraz utrudnia? ruchu.

 

Odbierane b?d? odpady wielkogabarytowe, do których nale??: stare meble - sto?y, szafy, krzes?a, tapczany, ?ó?ka, fotele, sofy, dywany, materace, rowery, wózki dzieci?ce, zabawki du?ych rozmiarów itp.;

Do odpadów wielkogabarytowych nie nale?? i odbierane nie b?d?: wszelkiego rodzaju cz??ci budowlane i sanitarne takie jak: deski drewniane, belki, panele, ramy okienne, drzwi, wanny, umywalki, muszle toaletowe, grzejniki, p?ytki, rolety jak równie? cz??ci samochodowe, opony, motorowery, kosiarki spalinowe, odpady remontowe, odpady ogrodowe.

Odpady nie obj?te zbiórk? nie b?d? odbierane, a w?a?ciciel posesji b?dzie zobowi?zany do ich usuni?cia.

Firm? ?wiadcz?c? us?ug? wywozu wy?ej wymienionych odpadów jest:
Zak?ad Us?ugowo - Handlowy "JOD-KAR"
Krzywop?oty 18
78-230 Karlino

 

UWAGA:
Posiadacz wi?kszej ilo?ci odpadów budowlanych powinien zamówi? odbiór i utylizacj? tej frakcji odpadów (za op?at?) u firmy posiadaj?cej wpis do rejestru dzia?alno?ci regulowanej (wykaz tych firm znajduje si? na stronie internetowej www.ryman.pl).

Niewielkie ilo?ci odpadów budowlanych (po remontowych) mo?na równie? odda? bezp?atnie w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych znajduj?cym si? w miejscowo?ci Mirowo 14 (zasady funkcjonowania oraz godziny otwarcia PSZOK znajduj? si? na stronie internetowej www.ryman.pl).