Jak rozliczy? dochody z Holandii
Autor: Rafa? Chmielewski   
Jak rozliczy? dochody z Holandii
autorem artyku?u jest Rafa? Chmielewski

Jednym z krajów, w których zamieszkuje najwi?ksza liczba emigrantów z polski, jest Holandia. Dochody z pracy w tym kraju powinny by? rozliczone w Polsce, a zatem problem opodatkowania tego rodzaju dochodów holenderskich jest wci?? aktualny w?ród niderlandzkiej grupy polonijnej. Uwagi poni?sze s?, i b?d? aktualne, a? do momentu zmiany umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej przez Polsk? z Holandi?, a w szczególno?ci zmiany metody unikania podwójnego opodatkowania na korzystniejsz?, a wi?c na metod? wy??czenia zagranicznych dochodów z opodatkowania w Polsce z zachowaniem progresji (tzw. metoda wy??czenia z progresj?). Pomimo tego, ?e metoda obecnie obowi?zuj?ca (metoda zaliczenia proporcjonalnego) jest mniej korzystna, to dzi?ki uldze abolicyjnej istnieje jednak mo?liwo?? wy??czenia dochodów holenderskich z podatku w Polsce.

Dalej przeczytacie:
· Dlaczego od dochodów holenderskich nale?y rozliczy? si? w Polsce
· Kto si? powinien rozliczy?
· Jak nale?y si? rozliczy? przy zastosowaniu metody zaliczenia proporcjonalnego
· Czy mo?na skorzysta? z ulg i odlicze? przewidzianych w prawie polskim
· Jak skorzysta? z ulgi abolicyjnej
· Do jakiego urz?du skarbowego nale?y przes?a? deklaracj?
· Jak opodatkowa? zwrot podatku od zagranicznego fiskusa
· Czy nale?y opodatkowa? odsetki powsta?e na rachunku bankowym 1. Kto rozlicza dochody holenderskie w Polsce?

Obowi?zek rozliczenia tych dochodów spoczywa na osobach, które w roku podatkowym posiada?y polsk? rezydencj? podatkow? . Kto zatem by? takim rezydentem? Mamy tutaj dwa kryteria, z których spe?nienie przynajmniej jednego skutkuje polsk? rezydencj? podatkow?, a wi?c konieczno?ci? rozliczenia si? w Polsce (art. 3 ustawy o PIT)

Pierwsze kryterium to liczba dni - 183 dni w roku podatkowym. Niekoniecznie musz? by? sp?dzone w Polsce ??cznie - liczy si? suma tych dni w ca?ym (polskim) roku podatkowym.

Drugie kryterium, to posiadanie w Polsce tzw. o?rodka interesów ?yciowych, na który sk?ada si? centrum interesów osobistych (rodzina, przyjaciele, pasja, ?ycie kulturalne, itp.) oraz centrum interesów gospodarczych (zatrudnienie, firma, dzia?alno?? gospodarcza).

Spe?nienie cho?by jednego z tych kryteriów powoduje, ?e jeste?my rezydentami polskimi. Oczywi?cie nie oznacza to, ?e automatycznie przestajemy by? rezydentami holenderskimi... Mo?emy mie? bowiem podwójn? rezydencj? podatkow?, ale opodatkowani od wszystkich swoich dochodów mo?emy by? tylko w jednym kraju.

Co wi?c w przypadku podwójnej rezydencji? Gdzie si? rozliczamy - w PL, czy w NL? Zobaczmy w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania art. 4 ust 2. Wyra?nie mówi on, ?e je?eli osoba ma dwa miejsca zamieszkania dla celów podatkowych, to uwa?a si?, ?e ma ona miejsce zamieszkania w tym kraju, w którym posiada sta?e miejsce zamieszkania, a je?eli nie mo?na ustali?, gdzie posiada ona sta?e miejsce zamieszkania, to pod uwag? bierze si? to pa?stwo, z którym ma ona ?ci?lejsze powi?zania osobiste i gospodarcze (o?rodek interesów ?yciowych). A wi?c widzimy, ?e powracamy do punktu wyj?cia: dochody opodatkowane s? w ca?o?ci w tym Pa?stwie, w którym podatnik posiada o?rodek interesów ?yciowych. Nawet, je?eli za granic? przebywa wi?cej ni? 183 dni w roku, to je?li jego rodzina (centrum osobiste) stale zamieszkuje w kraju, to wci?? ma on obowi?zek rozliczenia si? w Polsce od ca?o?ci swoich dochodów.

A zatem osoba uzyskuj?ca dochody w NL, je?eli jest polskim rezydentem podatkowym, albo podwójnym rezydentem ale zobowi?zanym do rozliczenia w PL na mocy umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, powinna z?o?y? deklaracj? PIT-36 (oraz PIT-ZG) w Polsce i rozliczy? na niej dochody uzyskane w Holandii.

2. Jak si? rozliczamy

Dochody holenderskie rozliczamy stosuj?c metod? unikania podwójnego opodatkowania, zwan? metod? zaliczenia.W du?ym skrócie polega ona na tym, ?e od podatku obliczonego wg polskich przepisów do ogólnej sumy dochodów, odejmujemy podatek zap?acony w Holandii. Ta metoda unikania podwójnego opodatkowania wyst?puje w umowie PL-NL w wariancie "proporcjonalnym" (art. 23 ust. 5) Oznacza to wi?c, ?e od obliczonego podatku odj?? mo?emy podatek zap?acony za granic? do wysoko?ci proporcji, w jakiej pozostaje dochód zagraniczny do ogólnej sumy dochodów.

3. Czy stosujemy ulgi i odliczenia? Ulga Abolicyjna


Tak! Przy rozliczaniu zagranicznych dochodów przys?uguj? nam wszystkie ulgi, które przewiduje prawo polskie. A jakie s? najwa?niejsze?

Przede wszystkim tzw. Ulga Abolicyjna (art. 27g ustawy o PIT), która pozwala na to, by ca?kowicie (w pewnych okoliczno?ciach) zwolni? podatnika z polskiego podatku od holenderskich dochodów. Ulga ta zosta?a prowadzona, aby zrówna? obci??enie podatkowe osób rozliczaj?cych si? metod? zaliczenia, do osób korzystaj?cych z metody wy??czenia zagranicznych dochodów z opodatkowania w Polsce, z zachowaniem progresji. Wynikiem skorzystania z tej ulgi b?dzie wi?c obj?cie podatnika takim samym zakresem opodatkowania (no, prawie takim samym - o czym ni?ej), jak gdyby "podlega? on" metodzie wy??czenia.

Co jest tutaj szczególnie wa?ne. Otó? - wbrew tu i tam pokutuj?cej opinii - ulga abolicyjna nie ma celu ca?kowitego zwolnienia z obowi?zku zap?aty podatku w Polsce od dochodów zagranicznych. Jej celem jest wy??cznie zrównanie pozycji podatkowej dwóch grup podatników (rozliczaj?cych si? metod? zaliczenia i wy??czenia), i po?rednio umo?liwienie osobom rozliczaj?cym si? metod? zaliczenia proporcjonalnego skorzystania z korzystniejszej metody unikania podwójnego opodatkowania - a wi?c metody wy??czenia. Samo za? zastosowanie metody wy??czenia nie zawsze powoduje brak zobowi?zania podatkowego w Polsce. Dlaczego? Poniewa? metoda wy??czenia co prawda wy??cza dochód zagraniczny z opodatkowania w Polsce, ale jednocze?nie wp?ywa na wysoko?? podatku od polskich dochodów. Dzieje si? tak TYLKO wtedy, kiedy podatnik uzyskiwa? dochody zarówno za granic?, jak i w Polsce. Je?eli stosuje on metod? wy??czenia, to jego dochody zagraniczne s? zwolnione z podatku w Polsce, ale jednocze?nie maj? wp?yw na ustalenie wy?szej polskiej stawki podatkowej, która jest nast?pnie stosowana do polskich dochodów.

W ten sposób metoda wy??czenia wp?ywa na zwi?kszenie podatku od polskich dochodów, i tak samo b?dzie z podatnikiem, który skorzysta z ulgi abolicyjnej: je?eli uzyskiwa? on dochody tylko za granic?, to wówczas faktycznie jego dochody b?d? zwolnione z podatku w Polsce, je?eli za? mia? on dochody równie? w Polsce, to wówczas zap?aci on zwi?kszony podatek od polskich dochodów pomimo tego, ?e dochody zagraniczne b?d? z podatku w Polsce wy??czone. Wi?cej o uldze abolicyjnej czytelnik znajdzie tutaj >>

Jakie jeszcze s? ulgi, które mo?na uwzgl?dni?? Przede wszystkim mo?emy odliczy? sk?adki na holenderski ZUS i NFZ (art. 26 ust. 1 pkt 2a, oraz art. 27b ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT) pod warunkiem, ?e sk?adki te nie zosta?y ju? zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, albo odliczone w Holandii.

I tak dalej... ulgi budowlane, rehabilitacyjne, internetowe, prorodzinne (tak?e, je?eli dzieci powy?ej 18 roku ?ycia - ale nie d?u?ej ni? do roku 25-go - uczy?y si? za granic?), a wi?c wszystkie ulgi, jakie przys?uguj? w polskim prawie podatkowym.

4. Do jakiego urz?du kierujemy deklaracj? podatkow??

Do tego urz?du, który jest dla nas w?a?ciwy ze wzgl?du na nasze miejsce zamieszkania dla celów podatkowych. A zatem b?dzie to nasz urz?d, w którym do tej pory si? rozliczali?my. Je?eli podatnik zmieni? miejsce rezydencji podatkowej na holendersk?, to wówczas urz?dem w?a?ciwym jest urz?d dla nierezydentów. W tym jednak?e przypadku uwagi zawarte w niniejszym artykule nie mia?yby zastosowania, gdy? odnosz? si? one wy??cznie do osób b?d?cych polskimi rezydentami podatkowymi.

5. Zwrot podatku z zagranicy - opodatkowanie w Polsce


Najwi?cej w?tpliwo?ci budzi kwestia opodatkowania w Polsce zwróconego z Holandii podatku. Wiele osób nie ma ?wiadomo?ci tego obowi?zku, a inne po prostu nie chc? go odda? polskiemu fiskusowi, ukrywaj?c ten fakt. Nie dziwi to, skoro podatek najpierw zap?acony za granic?, a potem oddany podatnikowi, powinien by? traktowany, jako jego w?asno??, podobnie jak zwrot podatku z tytu?u posiadanej ulgi podatkowej.

Tutaj jednak mamy do czynienia z zupe?nie inn? sytuacj?. W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (45 ust. 3a) mamy wyra?ny zapis, ?e je?eli podatnik otrzyma? z zagranicy zwrócony mu podatek, powinien go doliczy? do polskiego podatku w zeznaniu za rok podatkowy, za który si? aktualnie rozlicza. Wa?ne jest jednak to, ?e nie chodzi tu o ca?y zwrócony podatek, ale o t? jego cz???, która uprzednio pomniejszy?a polski podatek, kiedy podatnik rozlicza? si? z zagranicznych dochodów. Inaczej mówi?c, je?eli dana osoba rozlicza?a si? z dochodów holenderskich za rok 2007 w Polsce, to korzystaj?c z metody zaliczenia proporcjonalnego mog?a ona obni?y? podatek do zap?aty w Polsce o podatek zap?acony za granic? (o czym mówili?my ju? powy?ej). Podatek holenderski obni?y? wi?c podatek polski (albo go ca?kowicie skonsumowa? tak, ?e w Polsce nie zobowi?zanie podatkowe nie powsta?o). I teraz, w momencie zwrotu podatku z zagranicy, podatnik powinien odda? fiskusowi polskiemu w?a?nie t? cz???, która wcze?niej pomniejszy?a podatek polski. W ten sposób dochodzi do stanu pierwotnego, tak jakby podatek nigdy nie zosta? zap?acony za granic? (albo przynajmniej jego cz???), natomiast w Polsce - nie dosz?o do obni?enia podatku polskiego o podatek zagraniczny (szczegó?owo pisz? o opodatkowaniu zwrotu zagranicznego podatku tutaj >>).

Konieczno?? zwrotu podatku polskiemu fiskusowi dotyczy osób pracuj?cych w Holandii, a tak?e w pozosta?ych pa?stwach, z dochodów których nale?y si? w Polsce rozlicza? metod? zaliczenia. Niestety tego obowi?zku nie zmienia ulga abolicyjna, a wi?c ulga, dzi?ki której faktycznie mo?na opodatkowa? w Polsce swój holenderski dochód metod? wy??czenia.

Szukaj?c sposobu odzyskania podatku z Holandii mo?na pos?u?y? si? jedn? z firm, zajmuj?cych si? profesjonalnie tego typu dzia?alno?ci?. Wykaz tych firm oraz zestawienie prowizji przez nie pobieranych mo?na pobra? st?d >>

6. Odsetki na rachunkach i lokatach - opodatkowanie w Polsce


Problem opodatkowania odsetek powsta?ych na rachunkach bankowych oraz na lokatach za granic? jest równie? ma?o znany i by? mo?e budzi wi?cej kontrowersji ni? temat obowi?zkowego zwrotu zagranicznego podatku polskiemu fiskusowi. Wi??e si? to g?ównie z tym, ?e w wyniku wej?cia w ?ycie abolicji podatkowej mówiono w mediach, ?e skorzystanie z tej abolicji powoduje umorzenie zaleg?o?ci podatkowej, i ?e to rozwi?zuje ca?kowicie problem ukrywanych dochodów zagranicznych. To uspokoi?o wi?kszo?? osób, pracuj?cych za granic?, a tymczasem fiskus ?ci?ga nale?no?ci od wszystkich, którzy nie opodatkowali swoich odsetek (niestety problem ten dotyczy wszystkich osób uzyskuj?cych tego rodzaju zagraniczny dochód bez wzgl?du na metod? unikania podwójnego opodatkowania). Podstaw? do opodatkowania dochodu z odsetek zagranicznych jest ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 30a).

Wynika z tego, ?e osoby uzyskuj?ce w Holandii dochód z odsetek (czy to na rachunku bankowym, czy te? na lokacie, albo z innego ?ród?a) powinny go opodatkowa? w Polsce z uwzgl?dnieniem metody unikania podwójnego opodatkowania, tj. metody zaliczenia. Przypomn?, ?e polega ona na tym, ?e od podatku obliczonego wed?ug polskiej stawki podatkowej - która wynosi 19% - odejmuje si? podatek zap?acony za granic? (albo pobrany za granic? przez p?atnika - instytucj? finansow?), nie wi?cej jednak, ni? do wysoko?ci kwoty podatku obliczonego wed?ug polskiej stawki (szczegó?owo opisa?em ten temat tutaj >>).

Wa?ne s? tu jeszcze dwie rzeczy. Po pierwsze zobowi?zanymi do zap?aty podatku od odsetek s? wy??cznie polscy rezydenci podatkowi, a po drugie - stawka podatku zap?aconego za granic? powinna wynika? z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, która wyra?nie reguluje stawk? tego podatku (zazwyczaj ni?sz?) dla nierezydentów (art. 11 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z Holandi?).

Opodatkowaniu z odsetek nie podlega przedsi?biorca, gdy? tego rodzaju dochód jest u niego opodatkowany jako typowy dochód z dzia?alno?ci gospodarczej.--
Dochody z Holandii, Opodatkowanie dochodów holenderskich, metoda zaliczenia, ulga abolicyjna

Artyku? pochodzi z serwisu www.Artelis.pl