Zwiedzamy Wilno cz.2
Autor: Tadeusz Dach   

Wstali?my wcze?nie, poniewa? ju? o 7.00 by?a zbiórka w recepcji. Jeszcze poprzedniego dnia ustalono, ?e pos?ugujemy si? czasem polskim, ?eby nie przestawia? czasu w zegarkach i telefonach. Wszyscy, po podró?y z poprzedniego dnia, wstali wypocz?ci i z dobrym humorem.

?niadanie mieli?my na miejscu. W hotelu jest jadalnia ( w piwnicy), natomiast nie ma ?adnego baru czy te? restauracji. Po ?niadaniu, wszyscy razem poszli?my na parking przy hotelu „Panorama”, gdzie znajdowa? si? nasz autokar. Niestety, ten niedu?y odcinek drogi (ok. 400 m), biegnacy ca?y czas pod górk?, da? si? we znaki szczególnie najstarszym uczestnikom naszej wycieczki. W nast?pne dni autokar ju? podje?d?a? pod wej?cie hotelu.

Image
Jedziemy zwiedza? Wilno!
 

Na parkingu, przy autokarze, spotkali?my si? z pani? Alin? Obolewicz, która jest przewodnikiem i to ona mia?a nam pokaza? Wilno i Troki. Jest ona Polk? zamieszka?? w Wilnie.

Image
Pani przewodnik podczas pracy.
 

Ju? po chwili siedzieli?my w autokarze i ruszyli?my w okolice Starówki. Tam, tu? przy Ostrej Bramie, wysiedli?my i dalej ruszyli?my ju? pieszo. Najpierw jednak przewodniczka opowiada?a o historii tego miejsca oraz o samym obrazie Matki Boskiej Ostrobramskiej. Po przej?ciu pod Bram? weszli?my na wile?sk? starówk?. Do kaplicy w Bramie mieli?my wróci? w nied?ugim czasie.

 Poszli?my do znajduj?cej si? w pobli?u cerkwi ?wi?tego Ducha. Jak?e inny jest wystrój jej wewn?trza, w porównaniu do innych cerkwii  prawos?awnych. Widzia?em ju? ich wiele, cho?by na Ukrainie, przewa?nie „kapi?ce” z?otem z ogromn? ilo?ci? ikon. W cerkwi tej by? typowy ikonostas, jednak przewa?a? w nim kolor zielony!

Image
Wn?trze cerkwi
 

Odbywa?o si? tam nabo?e?stwo. Od 1850 roku uczyniono ?wi?tyni? sanktuarium m?czenników Antoniego, Jana i Eustachego, których szcz?tki ju? wcze?niej by?y przechowywane w cerkwi. Obecnie najwa?niejszym elementem cerkwii s? zmumifikowane cia?a wymienionych wy?ej trzech ?wi?tych kap?anów. S? one wystawione w centralnej cz??ci ?wi?tynii, ubrane zawsze w od?wi?tnych szatach. Wierni wierz?, ?e posiadaj? one cudown? moc i przechodz?c obok nich dotykaj? stóp lub te? nawet je ca?uj?.

Po opuszczeniu cerkwii poszli?my do Kaplicy Matki Boskiej Ostrobramskiej. Z powodu zimna nie by?o otwartego okna kaplicy wychodz?cego na ulic?. W kaplicy modlono si? i ?piewano pie?ni.

Image
W Kaplicy Ostrobramskiej

Wewn?trz, pocz?tkowo by?a planowana msza ?wi?ta po polsku, w której mieli?my uczestniczy? jednak, poniewa? by? to pierwszy pi?tek miesi?ca i by?o zbyt du?o osób miejscowych, msza ?wi?ta odby?a si? w znajduj?cym si? tu? obok ko?ciele ?w. Teresy. Ko?ció? ten jest du?y z ?adnym wystrojem wn?trza. Sporym zaskoczeniem by? fakt, gdy po rozpocz?ciu mszy ?wi?tej, razem z ksi?dzem wysz?o trzech ministrantów ubranych w bia?e kom?e i by?y to osoby z naszej wycieczki!  Byli to: Wójt Gminy Ryma? – Mirosa?w Terlecki, pan Mariusz- nasz pilot oraz Leszek Siamburski. Ksi?dz prowadz?cy msz?, zaraz na pocz?tku, zapowiedzia?, ?e masza ?wi?ta b?dzie mia?a do?? nietypowy przebieg. Poinformowa? te? wiernych w jakiej intencji masza si? odbywa, wymieniajac miedzy innymi „pielgrzymów” z Gminy Ryma?. Pó?niej by?a liturgia s?owa, któr? odczyta? M. Terlecki, a nast?pnie pan Mariusz ?piewa? psalm. Uduchowieni udzia?em w mszy ?wi?tej, mogli?my dalej zwiedza? Wilno.

Image
Liturgia s?owa podczas mszy, czyta M. Terlecki
 

Niestety, zacz?? pada? do?? intensywny deszcz i pocz?tkowe plany, jakie mia?a przewodniczka w odniesieniu do naszej grupy trzeba by?o zmieni?. Pojechali?my w okolice katedry wile?skiej, gdzie zapoznali?my si? z jej histori?. Najwi?ksze zainteresowanie wzbudzi?a kaplica królewska, a w niej obraz ?w. Kazimierza, który ma namalowane trzy d?onie. Jak podaj? przekazy, pocz?tkowo malarz, który malowa? obraz, chcia? zmieni? jej u?o?enie i wcze?niej namalowan? r?k? chcia? zamalowa?. Zawsze jednak ona niejako „wychodzi?a” spod na?o?onych farb i w ko?cu postwnowiono j? zostawi?. Cz??? osób z wycieczki uda?a si? pó?niej do podziemi, gdzie miedzy innymi ogl?dali?my grobowce królewskie, a w?ród nich miejsce pochówku Barbary Radziwi??ówny.

Image
?w. Kazimierz, widoczne s? trzy d?onie.
 

Pogda dalej nie by?a dla nas ?askawa. Ca?y czas pada? deszcz. Pojechali?my autokarem pod by?y ko?ció? Sapiechów ( ko?ció? ?w. Micha?a i klasztor bernardynek ), który obecnie jest muzeum, a znajduj? si? w nim, miedzy innymi, najstarsze na Litwie skarby ko?cielne jak monstrancje, naczynia liturgiczne, relikwiarze, ale tak?e ubiory biskupów i wiele, wiele innych eksponatów (niestety, nie wolno tam wykonywa? zdj??).

Image
Ko?ció? ?w. Micha?a, obecnie muzeum
 

Byli?my te? obok ko?cio?a ?w. Anny, którym tak zachwyci?a si? Napoleon Bonaparte, ze chcia? go przenosi? do Paryza oraz zwiedzali?my ko?ció? Bernardy?ski, który jet obecnie w remoncie.

Pó?niej poszli?my jeszcze do muzeum A. Mickiewicza, które mie?ci si? w jednym z jego dawnych mieszka?. Oprowadzajacy po nim z ogromn? swad? i humorem opowiada? o ?yciu naszego poety, podczas jego pobytu w Wilnie.

Image
W muzeum A. Mickiewicza
 

Zbiorowe zdj?cia naszej wycieczki pod pomnikiem A. Mickiewicza zako?czy?y zwiedzanie miasta w pierwszym dniu naszego pobytu w Wilnie. Pó?niej wrócili?my do hotelu, aby przygotowa? si? do spotkania z seniorami wile?skimi w Domu Kultury Polskiej, ale to ju? historia na nast?pn? opowie??.    

Image
Pod pomnikiem A. Mickiewicza.
 

Zobacz wi?cej zdj?? ze zwiedzania Wilna: