?cie?ki rowerowe
Redaktor: Administrator   

Pisa?em ostatnio, ?e ?cie?ki rowerowe s? budowane m.in. w naszej Gminie. Wracam do tego tematu, poniewa? otrzyma?em pismo od Pana Remigiusza Spaleniaka ze ZWI?ZKU MIAST I GMIN DORZECZA PARS?TY. Poszerza ono nasz? wiedz? na ten temat, poni?ej przedstawiam je w ca?o?ci:

„Budowa i zagospodarowanie ?cie?ek rowerowych na terenie Dorzecza Pars?ty” to kolejny du?y projekt przygotowany przez Zwi?zek Miast i Gmin Dorzecza Pars?ty w Karlinie.

Projekt uzyska? dofinansowanie w wysoko?ci 13 183 903,67 z?, co stanowi 75% wydatków kwalifikowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, w ramach Dzia?ania 5.3. ?cie?ki rowerowe.

Image

Czerwonym kolorem zosta?a oznaczona ?cie?ka b?d?ca przedmiotem projektu (57 km).

Kolorem bordowym zaznaczona zosta?a istniej?ca, nadmorska mi?dzynarodowa trasa rowerowa R-10, natomiast kolorem ró?owym planowana do budowy w kolejnym etapie ?cie?ka rowerowa po  nasypie kolejki w?skotorowej.

W ramach projektu zostanie wybudowanych ok. 57 km ?cie?ek rowerowych o nawierzchni asfaltowej, po nasypie zlikwidowanej kolei w?skotorowej, na terenie gmin: Karlino, Go?cino, Ryma? i Siemy?l. Budowa ?cie?ek ruszy?a w kwietniu br. i zostanie uko?czona do po?owy przysz?ego roku.

?cie?ki b?d? przebiega? m.in. przez nast?puj?ce miejscowo?ci:

od jeziora Popiel na terenie gminy Ryma?, przez miejscowo?? Ryma? w kierunku Go?cina. Nast?pnie przez Go?cino w kierunku Ko?obrzegu przez miejscowo?? Z?browo  gmina Go?cino i Charzyno gmina Siemy?l do granicy gmin Siemy?l-Ko?obrzeg. Od miejscowo?ci Go?cino ?cie?ka b?dzie równie? prowadzi? w kierunku miejscowo?ci Dargocice do jeziora Kamica. Jednym z kluczowych odcinków ?cie?ki b?dzie ?cie?ka z Go?cina do Karlina, przebiegaj?ca przez miejscowo?ci: Pob?ocie Ma?e, Pob?ocie Wielkie, Kar?cino, Lubiechowo. ?cie?ka prowadzi? b?dzie dalej przez Karlino do miejscowo?ci Brze?no (do Zak?adu Homanit). Wzd?u? trasy ?cie?ki powstan? miejsca postojowe dla rowerzystów, wyposa?one w ?awki, sto?y, kosze na ?mieci itp.

Wszystkie dzia?ki, na których zosta?y zaprojektowane ?cie?ki zosta?y przej?te od PKP i s? obecnie w?asno?ci? poszczególnych gmin, co stanowi dodatkowy atut i u?atwienie w pó?niejszej realizacji inwestycji. W przewa?aj?cej d?ugo?ci (poza krótkim odcinkiem w mie?cie Karlino) nowa ?cie?ka rowerowa zosta?a zaprojektowana na nasypach dawnej ko?obrzeskiej kolejki w?skotorowej. Zasadniczymi i sta?ymi elementami przekroju ?cie?ki rowerowej jest jezdnia szeroko?ci 2,50 metra ograniczona opornikiem z obu stron szeroko?ci 0,20 m. Nawierzchnia jezdni zosta?a zaprojektowana jako nawierzchnia asfaltowa. W miejscach wysokich nasypów by?ej kolejki w?skotorowej ustawione b?d? por?cze stalowe obustronnie wysoko?ci 1,10 metra.

Projekt zostanie uko?czony w 2012 roku.

Ca?kowita warto?? projektu wynosi blisko 20 mln z?

Niniejszy projekt to pierwszy etap budowy ?cie?ek na terenie gmin wchodz?cych w sk?ad Zwi?zku Miast i Gmin Dorzecza Pars?ty. Kolejnym planowanym etapem budowy ?cie?ek rowerowych b?dzie ?cie?ka rowerowa na terenie gminy Ko?obrzeg ??cz?ca ?cie?k? od granicy gmin Siemy?l-Ko?obrzeg ze ?cie?k? mi?dzynarodow? biegn?c? w pasie nadmorskim R-10. Pozosta?e ?cie?ki zostan? wybudowane w kierunku miejscowo?ci Dargocice-S?awoborze, Karlino-Bia?ogard oraz Bia?ogard-S?awoborze.

Post?p prac

 

  1. Odcinek Go?cino – Dargocice: na odcinku 4,8 km przeprowadzono prace przygotowawcze (wykonano karczowanie, korytowanie), oraz u?o?ono podbudow?,
  2. Odcinek Go?cino – Z?browo -  Charzyno: na odcinku 6 km przeprowadzono prace przygotowawcze (wykonano karczowanie, korytowanie), oraz na cz??ci odcinka wykonano podbudow?,
  3. Odcinek Go?cino – Trzynik – Drozdowo – Ryma?: na odcinku 16 km przeprowadzono prace przygotowawcze (wykonano karczowanie, korytowanie), oraz cz??ciowo wykonano podbudow?,
  4. Odcinek Ryma? – jezioro Popiel: na odcinku 7,5 km przeprowadzono prace przygotowawcze (wykonano karczowanie, korytowanie), oraz  wykonano podbudow?, na odcinku oko?o 500m u?o?ono pierwsz? warstw? bitumiczn?,
  5. W miejscowo?ci Rzesznikowo prowadzone s? prace remontowe na mo?cie przez rzek? Mo?stowa.
  6. Odcinek Go?cino – Karlino: na odcinku 10 km przeprowadzono prace przygotowawcze (wykonano karczowanie, korytowanie, wykonano podbudow?), cz??? prac zosta?a wstrzymana z uwagi na trwaj?c? na tym terenie: budow? linii energetycznych elektrowni wiatrowych oraz procedur? uzyskiwania pozwolenia na wycink? drzew.

 

Serdecznie dzi?kujemy za przedstawion? informacj?. My?l?, ?e warto ju? teraz zastanowi? si? nad wykorzystaniem projektu realizowanego przez Zwi?zek Miast i Gmin Dorzecza Pars?ty do promocj? naszej Gminy. Uwa?am, ?e przy ?cie?ce rowerowej biegn?cej od Drozdowa do jeziora Popiel, tj. na terenie Gminy Ryma? powinny stana? tablice informuj?ce o ciekawych miejscach w Gminie. W przysz?o?ci b?d? ni? jechali rowerami tury?ci niezwi?zani z Gmin? Ryma?, którym warto przekaza? pewne informacje o historii i dniu dzisiejszym Gminy oraz o obiektach znajduj?cych si? na jej terenie, jak cho?by o ?redniowiecznych grodziskach ( w Rymaniu I Starninie), ponad 600 letnim d?bie „Bogus?awie”, jeziorze Popiel, czy o poniemieckim lotnisku, rozlokowanym dawniej przy drodze do wspomnianego jeziora.

Dodajmy jeszcze, ?e na cz??ci ?cie?ek jest ju? wylewany asfalt.

Image
Ostatni odcinek ?cie?ki do jeziora Popiel
 

Image
W lesie, w Skrzyd?owie

Image
W Skrzyd?owie, przy trasie nr 6

Image
?cie?ka mi?dzy Karkowem i Go?cinem
 

 zdj: T. Dach