B?bnik?t - nazwa miejscowo?ci
Autor: Tadeusz Dach   

Nazwa troch? odbiegajaca od nazw innych miejscowo?ci, a niektórzy uwa?aj? j? wr?cz, za do?? ?mieszn?. Sk?d si? wzi??a i od czego si? wywodzi? Dawniej wszystko zacz??o si? od nazwy Mühle (M?yn):

1819 – Mühle,

1864 – Kölpiner Mühle,

            Cölpin Mühle,

1948 - B?bnik?t

Miejscowo?ci o nazwie Mühle (M?yn) by?y do?? powszechne. Dlatego te? prawdopodobnie nazwa ta zosta?a zmieniona na Kölpiner Mühle (Kie?pi?ski M?yn), która bli?ej okre?la?a po?o?enie tej miejscowo?ci wzgl?dem pobliskiego Kölpin (Kie?pina). Manfred Vollack opisujac miejscowo?ci ówczesnego powiatu ko?obrzesko-karli?skiego, umiejscawia t? miejscowo?? przy miejscowo?ci Kölpin.

Sk?d jednak nazwa B?bnik?t, jak zosta?a utworzona przez w?adze polskie po II wojnie ?wiatowej? Przytoczmy tu za Andrzejem Chludzi?skim, znanym onomast?, opisujacym miejscowo?ci naszego obecnego powiatu, ?e tego typu nazwy mia?y swoje uzasadnienie i s? spotykane tak w Polsce jak i w Niemczech. Nazywano tak miejsca lub miejscowo?ci, „… które kojarzy?y si? z jakim? silnym d?wiekiem, niekiedy naturalnym, ale cz??ciej sztucznym, b?d?cym efektem dzia?alno?ci cz?owieka.”  Mia?o to odniesienie np. do m?ynów czy ku?ni, z których dobiega?y okre?lone odg?osy. A. Chludzi?ski podaje tu przyk?ad miejscowo?ci B?bnik?t le??cej k/Stargardu Szczeci?skiego, która za czasów niemieckich nazywa?a si? Hammer Mühle (Hammer – m?ot, ku?nia).  Równie? w Wielkopolsce istnieje miejscowo?? B?bnik?t, która wcze?niej nazywa?a si? Trommelort (trommeln – b?bni?, ort- miejscowo??). Tu jednak, jak podaje autor, najpierw istnia?a nazwa polska, która zosta?a przet?umaczona na nazw? niemieck?.

Podobne znaczeniowo nazwy maj? miejscowo?ci osad? B?bnica - niem. Mittel Mühle czy B?bnica (k/Bia?ogardu) – niem. Bamnitz.

Przytoczmy te? za wspomnianym autorem A. Chludzi?skim formy pochodne od nazwy B?bnik?t:

Do/ z B?bnik?ta, w B?bnik?cie,

Przymiotnik – b?bnik?cki,

Nazwa mieszka?ców – b?bnik?cianin, b?bnik?cianka

                                                      

Literatura:

-  Chludzi?ski, Nazwy miejscowe powiatu ko?obrzeskiego, 2009,

- M. Vollack, Das Kolberger Land. Seine Städte und Dorfer. Ein pommersches

   Heimatbuch, 1999,