Otwarcie ?wietlicy wiejskiej w Jarkowie.
Redaktor: Administrator   

            W sobot?, 29 pa?dziernika, odby?o si? uroczyste otwarcie nowo wybudowanej ?wietlicy wiejskiej w Jarkowie. Od wielu lat mieszka?cy miejscowo?ci nie mieli miejsca na wspólne spotkania, a te które si? odbywa?y „pod chmurk?” w miejscowym parku przejd? do historii.

            Ca?o?? inwestycji kosztowa?a troch? ponad milion z?otych , z czego Gmina Ryma? sfinansowa?a po?ow?, a druga po?owa pochodzi?a z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach dzia?ania „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

  

                Na uroczysto?ci otwarcia sali wiejskiej obecny by? Przewodnicz?cy Rady Gminy Miros?aw Ekiert, Wójt Gminy Ryma? Miros?aw Terlecki, Wójt Gminy Siemy?l Marek Do?kowski,  ksi?dz proboszcz parafii Gorawino Marek Mierzwa, radni Rady Gminy , so?tysi z Gminy Ryma? oraz mieszka?cy Jarkowa. Po wyst?pieniach oficjalnych i po?wi?ceniu ?wietlicy przez ksi?dza proboszcza, nast?pi?o przeci?cie wst?gi i wszyscy mogli zobaczy? pomieszczenia wewn?trz.

                ?wietlica usytuowana zosta?a w centralnej cz??ci miejscowo?ci i wygl?da wspaniale! Posiada wewn?trz du?? sal? ogóln?, sal? komputerow?, która ju? jest wyposa?ona w trzy zestawy nowych urz?dze?, w pe?ni wyposa?on? kuchni?, pomieszczenie magazynowe oraz du?e hole. Na potrzeby miejscowo?ci licz?cej ok. 300 mieszka?ców jest zupe?nie wystarczaj?ca.

                  Rada so?ecka Jarkowa wspólnie z mieszka?cami miejscowo?ci przygotowa?a pocz?stunek dla wszystkich uczestników imprezy, a przez ca?y czas mo?na by?o pos?ucha? wspaniale wykonywanych piosenek przez zespó? folklorystyczny „Biadule” z Kinowa. W godzinach wieczornych odby?a si? zabawa dla mieszka?ców  so?ectwa Jarkowo.

                Mieszka?cy miejscowo?ci podkre?lali ogromne zadowolenie, ?e to u nich powsta? taki obiekt, a so?tys Jarkowa Pan Janusz Bogusz ju? planuje zorganizowanie na bazie ?wietlicy Ko?a Gospody?, zaj?? dla dzieci i wiele imprez dla mieszka?ców Jarkowa oraz ca?ego so?ectwa.